Брак между българин и чужденец

 •  
 •  
 •  

Възможности за придобиване на българско гражданство

Бракът с български гражданин не осигурява автоматично българско гражданство. Той обаче е предпоставка за получаване на такова. Следва обаче да се извърви дълга процедура, за която Ви съветваме да ползвате услугите на специалист в областта на миграционното право.

Стъпки за получаване българско гражданство от чужденец, сключил брак с български гражданин

1. Получаване виза тип „Д“

Процедурата започва с подаване заявление за виза тип „Д“ в посолството на държавата, където е роден чужденеца. Важно е да се сдобиете с необходимите документи за кандидатсване за виза тип „Д“. Още на тази първа стъпка обаче може да се сблъскате с проблеми, затова Ви съветваме още в самото начало да използвате услугите на специалист, тъй като към момента отказите за издаване на виза се срещат изключително често.

Може да получите право на продължително пребиваване и без виза тип „Д“.

2. Получаване на продъжително пребиваване

За получаване право на продължително пребиваване на основание чл. 24, ал. 1, т. 18 ЗЧРБ чужденецът прилага документите по чл. 14, ал. 1 и:

 1. удостоверение за брак или удостоверение за раждане;
 2. документи за наличието на родствени връзки по чл. 2, ал. 6 ЗЧРБ;
 3. медицински документи относно наличието на сериозни здравословни причини, които налагат полагането на лични грижи;
 4. документи за доходите и издръжката на членовете на семейството по чл. 2, ал. 6, т. 3, 4 и 5 ЗЧРБ.

По заявлението за издаване на разрешение за продължително пребиваване решаващия орган разрешава или отказва исканото пребиваване. Имайте предвид че отказа подлежи на обжалване пред съда.

3. Получаване на постоянно пребиваване

За получаване право на постоянно пребиваване чужденецът подава лично в дирекция „Миграция“ или в ОДМВР заявление по образец съгласно приложение № 4, към което прилага:

 1. документ за платена държавна такса по чл. 12, ал. 4 от Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на Министерството на вътрешните работи по Закона за държавните такси;
 2. копие на редовен паспорт или заместващ го документ със страниците на снимката, личните данни, виза по чл. 15, ал. 1 ЗЧРБ, когато такава се изисква, и печата за последното му влизане в страната; за сверяване автентичността на копието се представя и оригиналът на паспорта или заместващия го документ;
 3. доказателства за осигурено жилище;
 4. доказателства за стабилни, редовни, предвидими и достатъчни средства за издръжка, без да се прибягва до системата за социално подпомагане, в размер, не по-малък от минималната месечна работна заплата или минималната пенсия за страната;
 5. свидетелство за съдимост, издадено от държавата, чийто гражданин е чужденецът, или от държавата на обичайното му пребиваване – при първоначално подаване на заявлението;
 6. удостоверение за сключен брак.
 7. Към заявлението службите за административен контрол на чужденците прилагат служебно удостоверение за непрекъснатост на пребиваването на чужденеца в страната през последните пет години.

4. Получаване на гражданство

За да получи българско гражданство лицето, съпруг на български гражданин, ако лицето:

 1. е пълнолетно;
 2. преди не по-малко от 5 години е получило разрешение за постоянно или дългосрочно пребиваване в Република България;
 3. не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер от български съд и срещу него няма образувано наказателно производство за такова престъпление, освен ако е реабилитирано;
 4. има доход или занятие, което му дава възможност да се издържа в Република България;
 5. владее български език, което се установява по ред, определен с наредба на министъра на образованието и науката,
 6. е освободено от досегашното си гражданство или ще бъде освободено от него към момента на придобиване на българско гражданство;
 7. не по-малко от 3 години има и продължава да е в законно сключен брак с български гражданин.

“Ситизеншип енд инвесмънтс” ООД, предоставя услугата по правна защита и съдействие при цялостната процедура за получаване българско гражданство. В случай, че се нуждаете от правен съвет или съдействие, не се колебайте да се обърнете към нас. Можете да отправяте запитванията си на имейл адрес: info@bglaw.eu и на телефон: 02/4260393 и наш адвокат ще се свърже с Вас.

4 thoughts on “Брак между българин и чужденец

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *