Данъчно право

Задължение за деклариране на сделки с валутни ценности

Къде е уредено и в какви случаи следва да се изпълни това задължение? Валутен закон Задължението за деклариране на сделки с валутни ценности е регламентирано в чл. 10, ал. 2 от…

Наказателни казуси

Застрахователно право

ДЕЛО С ГАРАНЦИОНЕН ФОНД

Ако Гаранционен фонд са завели дело срещу Вас, Вие имате съответните права на защита. Съветваме Ви да се обърнете за съдействие към опитен адвокат, който е специализиран в застрахователните дела…

Семеен кодекс

Сключване на брак в Република България

Сключването на граждански брак в Република България е регламентирано в Семейния кодекс. Когато встъпващите в брак лица (или някое от тях) не са български граждани, следва да се имат предвид…

Семеен кодекс и брачен договор

България – законодателство Обща характеристика на договорния режим Семейният Кодекс (СК) СК от 2009г. за пръв път в българското семейно право допусна възможността определени отношения да бъдат договаряни между съпрузите.…

Трудово право

Обезщетение при бедствие

В случай, че не можете да отидете на работа в условията на бедствено положение, Вие, като работник или служител, имате определени права. Какво е бедствие? Бедствие означава значително нарушаване на нормалното…