Данъчно право

Запечатване на търговски обект. Предварително изпълнение.

Кога се налага принудителна административна мярка – запечатване на търговски обект? Принудителната административна мярка запечатване на обект за срок до 30 дни, независимо от предвидените глоби или имуществени санкции, се…

Наказателни казуси

Застрахователно право

Отказ за изплащане на застрахователно обезщетение

Какви са правата ни при отказ от страна на застрахователя да изплати на наследниците обезщетение Отказ за изплащане на обезщетение по сключена застраховка „Живот“ от наследодателя им? Повод за тази…

Семеен кодекс

Сключване на брак в Република България

Сключването на граждански брак в Република България е регламентирано в Семейния кодекс. Когато встъпващите в брак лица (или някое от тях) не са български граждани, следва да се имат предвид…

Семеен кодекс и брачен договор

България – законодателство Обща характеристика на договорния режим Семейният Кодекс (СК) СК от 2009г. за пръв път в българското семейно право допусна възможността определени отношения да бъдат договаряни между съпрузите.…

Трудово право

Прекратяване на трудов договор при невъзможност на служителя да изпълнява работата си

Съгласно чл. 325, ал. 1, т. 9 от Кодекса на труда, всяка от страните може да прекрати трудовия договор без да дължи предизвестие на другата страна. Кога може да бъде приложена хипотезата…