Изменения в закона във връзка с оттеглянето на Обединеното кралство от ЕС

Законодателни изменения във връзка с оттеглянето на Обединеното кралство (ОК) от Европейския съюз (ЕС) бяха направени със Закон за изменение и допълнение на Закон за чужденците в Република България (ЗЧРБ), обнародван с Държавен вестник, бр. 34 от 23.04.2019 г.

Кога влизат в сила измененията?

Измененията влизат в сила от деня, следващ датата на оттегляне на ОК от ЕС. Тогава ОК ще трета държава за ЕС.

Къде са уредени специалните правила?

След като ОК не е част от ЕС влизането и пребиваването на гражданите на ОК в Република България (РБ) ще се извършва по специални правила, уредени в ЗЧРБ и правилника за неговото прилагане.

За кои граждани на ОК се отнасят специалните правила?

Приетите изменения предвиждат изключение от това положение за гражданите на ОК и членовете на техните семейства, които са се установили в България и са изградили трайни връзки с РБ. За да бъдат субекти на специалните правила, гражданите на ОК, трябва:

  • са влезли и пребивават законно в РБ;
  • притежават валиден документ за пребиваване, издаден от органите на РБ.

Каква е целта на новата уредба?

Целта на приетата уредба е да запази правата на пребиваване на тези граждани такива, каквито са към момента на оттеглянето.

Какво предвиждат специалните правила?

Субектите на специалните правила могат:

  1. в срок до 31 декември 2020 г. да подадат лично заявление за издаване на разрешение за пребиваване в РБ;
  2. Членовете на семейството на гражданин на ОК, получил разрешение за пребиваване, които към деня, следващ датата на оттегляне на ОК от ЕС, са придобили качеството на член на семейство на гражданин на ОК, но които към този ден не пребивават в РБ, могат в срок до 29 март 2022 г. да подадат лично заявление за издаване на разрешение за пребиваване в РБ;
  3. Гражданин на ОК, който е член на семейството на български гражданин, придобил това си качество до деня, следващ датата на оттегляне на ОК от ЕС, може в срок до 29 март 2022 г. да подаде лично заявление за издаване на разрешение за пребиваване в РБ;
  4. На децата на гражданин на ОК, получил разрешение за пребиваване, родени в периода между деня, следващ датата на оттегляне на Обединеното кралство от Европейския съюз, и 31 декември 2022 г., се издава разрешение за пребиваване при условията на ЗВПНРБГЕСЧТС .

В хипотезите от 1 до 3 на заявителите незабавно им се издава временно удостоверение за пребиваване. Към заявлението се прилагат необходимите документи по Закона за влизането, пребиваването и напускането на РБ на гражданите на ЕС и членовете на техните семейства (ЗВПНРБГЕСЧТС).

След подаване на заявлението е предвиден едномесечен срок за издаване на разрешение за пребиваване. Отказът подлежи на обжалване по реда АПК.

Вижте още Последни изменения в ЗЧРБ от април и юли 2019 г.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *