Прекратяване договора на работника с предизвестие от работодателя. Липса на качества.

Съгласно чл. 328, ал. 1, т. 5 от Кодекса на труда, работодателят може да прекрати трудовия договор, при липса на качества за ефективно изпълнение на работата.

Какви са предпоставките за уволнение, поради липса на качества?

За да е законосъобразно прекратяването на трудовото правоотношение на основание чл. 328, ал. 1, т. 5 от КТ работодателят следва да установи:

  1. че уволненият работник или служител не притежава посочените от него в заповедта за уволнение професионални качества, знания, умения, навици;
  2.  че тези качества, знания, умения, навици са необходими за ефективното изпълнение на осъществяваната от работника или служителя трудова функция;     
  3. да установи защо е счел, че тези необходими качества, знания, умения, навици – в случая липсват.                                                                                                          

Как може да бъде установена липсата на качества?

Законът не предвижда специален ред, по който следва това да бъде установено, но тъй като тази липса следва да е обективен факт и да отразява трайно състояние – работодателят следва да посочи обстоятелствата, въз основа на които е направил извода си. Именно обективният характер на същото предпоставя и задължението на работодателя да мотивира заповедта за уволнение, като посочи конкретните факти, които осъществяват основанието за уволнение. Наличието на посочени обстоятелства – дава възможност от една страна на работника или служителя да организира защитата си, а от друга страна осигурява възможност за съда да осъществи контрол на работодателската преценка при оспорване на уволнението.                                                                                                                                                                                                                                                     

Къде следва да се посочат обстоятелствата, поради които работодателя прави извод за липса на качества?

В практиката се приема, че посочването на обстоятелствата може да стане по два начина. Първият е – те да бъдат изложени в заповедта за прекратяване на трудовото правоотношение, а вторият – те да не се изброяват в заповедта, а в други документи /например докладни записки, доклади, др./, към които заповедта да препраща и които да са от естество, че да са станали достояние на работника или служителя. Независимо кой начин работодателят ще предпочете – заповедта за уволнение се счита мотивирана и в двата случая. В този смисъл Решение № 54 от 21.02.2012 г. на ВКС по гр. д. № 865/2011 г., III г. о., ГК, постановено по реда на чл. 290 от ГПК и представляващо задължителна съдебна практика съгласно Тълкувателно решение № 1/19.02.2010 г. на ОСГТК на ВКС.

Колко подробно следва да са описани липсващите качества?

В своята практика ВКС приема, че „с разпоредбата на чл. 328, ал. 1, т. 5 на работодателя е предоставена възможност да преценява всеки отделен случай, при който на работника или служителя липсват конкретни качества за справяне с възложената му работа. След тази преценка работодателят е длъжен в самата заповед за уволнение да посочи точно и конкретно какви качества липсват на работника за изпълнение на трудовите си задължения”. В този смисъл е и Решение № 1626/23.10.2006 г. по гр.д. № 55/2004 г., 3-то г.о. на ВКС. В него е посочено, че липсващите качества трябва да са в причинна връзка с неизпълнението на конкретни трудови задължения.

Заповедта за уволнение трябва да съдържа конкретните липсващи качества, необходими за изпълнение на служебните задължения. В мотивите на решение № 84/20.02.2006 г. по гр.д. 1862/2003 г. на ВКС, 3-то г.о., е посочено, че “заповедта за уволнение е незаконна на формално основание, защото в нея не са конкретизирани професионалните качества, които липсват на ищеца” .

Какви са правата ни ако не е спазена процедурата по уволнение?

Както във всеки един случай на незаконосъобразно уволнение, така и в хипотезата на чл. 328, ал. 1, т. 5 от КТ, работника/служителя може да предяви иск и да иска от Съда да:

  1. ДА ОТМЕНИ уволнението;
  2. ДА ОСЪДИ работодателя на основание чл. 225 ал. 1 КТ да заплати на работника/ служителя обезщетение за оставане без работа за период от шест месеца, ведно със законната лихва от датата на завеждане на исковата молба до окончателното изплащане на сумата.;
  3. ДА ВЪЗСТАНОВИ работника/служителя на заеманата преди уволнението длъжност.

Имайте предвид, че производството е трудово и за образуване на дело не се дължи заплащане на държавна такса от страна на работника/служителя.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *