Щета на автомобил? Какви са правата ни?

След установяване на щетата, на първо място следва да уведомите органите на МВР, а след това и застрахователя. Обикновено обявяването на щета следва да се съобщи на застрахователя в рамките на 3 до 5 дни от събитието. Всички важни срокове са описани в общите условия на полицата. Обявяването на събитие извън допустимите срокове може да доведе до неуважаване на претенцията от страна на застрахователя.

Претенция пред застрахователя.

В случай, че имате валидна застраховка със застраховател, по повод настъпила щета, на първо място следва да заявите претенцията си пред застрахователя си. В случай на отказ, може да искате преразглеждане от самия застраховател или направо да се обърнете към Съда.

Претенция пред Съда

В претенцията си следва да опишете подробно застрахователния договор, както и че по време на действие на застраховарелния договор се настъпило застрахователното събитие. Необходимо е да опишете и характера на щетата.

За да получа обезщетението следва ли да имам протокол от органите на МВР?

Отговорът е Не! В много хипотези, такъв документ не е бил съставен или по-същественото не е могъл да бъде съставен. Според чл.6 , ал.1 , т.1 3  от Наредба  № Iз-41 от 12.01.2009 г. за документите и реда за съставянето им при пътнотранспортни произшествия и реда за информиране между МВР , КФН и ИЦ към ГФ , не се посещават от органите на МВР – „Пътна полиция“, и не се съставят документи за повреди на МПС, възникнали в паркирано състояние.  Поради тази причина  не е било възможно съставянето на Протокол за ПТП и в този смисъл е приложима и разпоредбата на чл. 106, ал.5 от КЗ, която предвижда , че  не се допуска изискване на доказателства, с които потребителят на застрахователната услуга не може да се снабди поради съществуващи нормативни пречки или поради липсата на правна възможност.                      

Какъв е срокът за получаване на обезщетение?

Поради настъпилото застрахователно събитие – пътно-транспортно произшествие и настъпилите в резултат на него вреди на основание разпоредбата на чл. 405, ал. 1 от КЗ, застрахователят е задължен да на увреденото лице заплати уговореното застрахователно обезщетение в срок до 15 дни, считано от датата, на която е подадено уведомление за настъпилото застрахователно събитие, заедно с всички необходими документи.

Какъв е размера на обезщетението?

Според трайноустановената съдебна практика, постановена при действието на стария КЗ, но относима към действието обезщетението трябва да бъде равно на размера на вредата към деня на настъпване на застрахователното събитие, като доказването на вредата е в тежест на застрахования. Обезщетението не може да надвишава действителната /при пълна увреда/ или възстановителната /при частична увреда/ стойност на застрахованото имущество, т.е. стойността, срещу която вместо застрахованото имущество може да се купи друго със същото качество /чл. 203, ал. 2 КЗ /отм./, съответно стойността, необходима за възстановяване на имуществото в същия вид, в това число всички присъщи разходи за доставка, строителство, монтаж и други, без прилагане на обезценка /чл. 203, ал. 3 КЗ отм./.

Предоставяме услугата по правна помощ и съдействие при отказ от страна на застрахователя да изплати застрахователно обезщетение, по повод настъпило застрахователно събитие. В случай, че се нуждаете от правен съвет или съдействие във връзка със започване на дело, не се колебайте да се обърнете към нас.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *