Последни изменения в ЗЧРБ от април и юли 2019 г.

През последните месеци българският Закон за чужденците в Република България (ЗЧРБ) претърпя няколко изменения, най-съществените от които бяха внесени със Закон за изменение и допълнение на ЗЧРБ, обнародван с Държавен вестник, бр. 34 от 23.04.2019 г. По-значимите и относими към нашата практика промени, ще бъдат изложени в настоящата статия.

Промени, в сила от 27 юли 2019 г.

Право на пребиваване на студенти от български произход

Разрешение за продължително пребиваване до една година, без да е необходимо да притежават виза тип „Д“, могат да получат и чужденците от български произход, които са приети като студенти в редовна форма на обучение във висше училище в Република България и представят документ за български произход.

Промени, в сила от 27 април 2019 г.

Право на пребиваване на деца чужденци

Право на пребиваване на деца чужденци до 18-годишна възраст вече се предоставя след общо съгласие на родителите, а в случай, че няма такова – с решение на Съда. Компетентен съд е Районният съд по местопребиваване на детето. Решението на Районния съд подлежи на обжалване. След окончателното решение на Съда, дирекция „Миграция“ взема решение за предоставяне право на пребиваване, след служебна проверка и на другите документи и обстоятелства, свързани с правния статут на детето.

Промени при предоставяне статут на лице без гражданство

С промяната на чл. 21д от ЗЧРБ отпада възможността за преценка на директора на Дирекция „Миграция“, относно предоставянето на статут на лице без гражданство и същия е задължен да постанови отказ на кандидат, който е влязъл в страната или е направил опит да премине през нея: не през установените за това места или чрез използване на неистински или подправени документи. Друга хипотеза при която решаващия орган е длъжен да постанови отказ, според новите промени, е когато кандидатът е пребивавал незаконно на територията на Република България.

Увеличават се изискванията за получаване статут за пребиваване на чужденци, представители на чуждестранно дружество.

Както преди измененията разрешение за продължително пребиваване могат да получат чужденци, които притежават виза и са представители на чуждестранно търговско дружество, регистрирано от Българската търговско-промишлена палата. С новите текстове на закона изискванията се допълват като вече се изисква след проверка и оценка на представени документи за икономическа активност и данъчна изрядност за период от две години преди регистрацията. Такова разрешение могат да получат не повече от трима представители за всяко чуждестранно търговско дружество като БТПП своевременно уведомява дирекция „Миграция“ при промяна в обстоятелствата по регистрацията на представителството.

Променя в срока за издаване разрешение за продължително пребиваване

С промените на ЗЧРБ, срокът може да бъде удължен с още един месец, ако случая е с правна и фактическа сложност.

Промени, в сила от 24 октомври 2019 г.

Възможност за предоставяне на продължително пребиваване на лице със статут на лице без гражданство

На лице, с предоставен статут на лице без гражданство в Република България, което не отговаря на условията за разрешаване на постоянно или дългосрочно пребиваване на територията на Република България, може да бъде разрешено продължително пребиваване със срок до една година по ред, предвиден в правилника за прилагане на закона.

Възможност за предоставяне на продължително пребиваване на лице с предоставено убежище, получило закрила или хуманитарен статут

Създава се възможност да бъде разрешено продължително пребиваване на лица, които са членове на семейството на чужденец с предоставено убежище, временна закрила или хуманитарен статут.Условие за това е документите, удостоверяващи семейните връзки и правото на издръжка, да са признати или допуснати за изпълнение по реда на българското законодателство.

Нови правила за издаване разрешение за продължително пребиваване на чужденци, ненавършили 18 г.

На непридружени деца чужденци, както и на чужденци, ненавършили 18-годишна възраст, които са влезли на територията на Република България с придружител, но са били изоставени, които не са поискали закрила по Закона за убежището и бежанците или в случай, че имат постановен отказ, може да бъде издадено разрешение за продължително пребиваване. Разрешение може да се издаде единствено до навършване на пълнолетие. След навършване на 18-годишна възраст на чужденците може да бъде разрешено продължително пребиваване при наличие на хуманитарни причини. Компетентен да издаде разрешението е директорът на дирекция „Миграция“ или оправомощено от него длъжностно лице след извършена преценка на възможността за връщането им на член на техните семейства. Директорът на дирекция „Миграция“ или оправомощено от него длъжностно лице издава отказ за разрешаване на продължително пребиваване на чужденците, когато се установи, че те могат да бъдат върнати. Отказът подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *