Поставен щемпел „Предупреден“, с който се указва срок за напускане на страната. Обжалване.

Кога може да се положи щемпел в паспорта на чужденец, с който да се укаже срок за напускане на Република България?

Съгласно чл. 69 от Правилника за прилагане на закона за чужденците в Република България (ППЗЧРБ), „когато на чужденец е отнето или е отказано право на пребиваване в Република България или по отношение на чужденеца има влязло в сила решение за отказ, прекратяване или отнемане на международна закрила или на убежище или по отношение на когото производството по Закона за убежището и бежанците е прекратено с влязло в сила решение, освен ако прекратяването е постановено спрямо чужденец, за когото има решение за обратно приемане в Република България и производството не е било възобновявано, в паспорта или заместващия го документ се полага щемпел от службите за административен контрол на чужденците, в който се отбелязва срокът за напускане на Република България„.   

Административните органи поставят такъв щемпел само въз основа на Заповед за налагане на принудителна административна мярка. Съгласно текста на цитираната разпоредба на чл. 69, ал. 1 ППЗЧРБ щемпелът, който се поставя в паспорта и в който се „отбелязва срокът за напускане на Република България следва да съответства на срока по влезлия в сила административен акт“.         

Кога полагането на щемпел е незаконосъобразно?

Ако срокът постановен в Заповедта за налагане на принудителна административна мярка е изтекъл, то в този случай административният орган няма право самоволно да определя нов срок, а законосъобразно следва да издаде нова Заповед за налагане на принудителна административна мярка при спазване на всички законови изисквания.   

За повече информация  относно процедурата по налагане на принудителна административна мярка – ТУК.                                               

В случай, че административният орган постави щемпел, който установява различен срок, ще се приеме, че той издава нов административен акт. В тази хипотеза последният би бил незаконосъобразен, но за да бъде обявен за такъв, следва да бъде обжалван по реда на АПК.                                    

Обжалване на щемпел, с който се указва срок за напускане на Република България

Срокът за обжалване на административният акт е 14-дневен, считано от деня на връчването на акта.                                                                           

В случай, че административният орган е разпоредил предварително изпълнение на административния акт, разпореждането за предварително изпълнение също подлежи на обжалване. Същото следва да стане с нарочна жалба в 3-дневен срок. Обжалването в този случай е по реда на бързото производство.         

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *