Какви са правата ни при трудова злополука?

В случай, че се намирате в трудово правоотношение, при възникване на трудова злополука, работника/служителя има право на обезщетение от работодателя.

Какво е трудова злополука?

За да бъде една злополука определена като трудова, същата трябва да бъде осъществена при или по повод възложената работа или каквато и да е работа, извършена и без нареждане, но в интерес на работодателя, както и по време на почивка, прекарана в предприятието. За да бъде трудова, тя следва да отговаря на следните условия:

  1. Валидно възникнало трудово правоотношение между страните към момента на увреждането.
  2. Трудовота злополука следва да бъде във връзка с изпълняваната работа;
  3. В следствие на злополуката да е настъпила неработоспособност или смърт;
  4. Причинна-връзка между увреждането и неблагоприятния резултат.

Кой констатира една злополука като трудова? Задължително ли е?

Квалифицирането на една злополука като трудова се извършва от длъжностно лице в териториалното поделение на НОИ. Новата практика на ВКС приема, че липсата на влязъл в сила административен акт относно трудова злополука е пречка за уважаване иска за присъждане обезщетение за нея. Установяването на този факт не може да се извърши по съдебен ред в рамките на исковия процес по чл. 200 КТ, тъй като е предвиден специален административен ред, който не може да бъде игнориран – чл. 57, ал. 3 КСО. Предвидената в чл. 57 и сл. КСО процедура по деклариране, разследване и класифициране на злополуката като трудова, е уредена подробно в Наредба за установяване, разследване, регистриране и отчитане на трудовите злополуки и обуславя наличието или не на настъпил инцидент по смисъла на чл. 200 КТ.

Специфични случаи

Трудова злополука, настъпила в предприятието ползвател

Съгласно разпоредбата на чл. 107у, ал. 3 от КТ „за задълженията към работника или служителя, възникнали при, по повод или във връзка с изпълнението на възложената му работа, предприятието, което осигурява временна работа, и предприятието ползвател отговарят солидарно”. В този смисъл за работника/служителя е налице правна възможност, дадена в разпоредбата на чл. 107у, ал. 3 от КТ, както и чл 122, ал. 1 във вр. с чл. 53 от ЗЗД да претендира вземането си, както от дружество осигуряващо временна, така и от предприятието ползвател, в което се е случила трудовата злополука.

Още специфични случай във връзка с претърпяна трудова злополука и права Ви в тази връзка, очаквайте скоро.

Предоставяме услугата по правна помощ и съдействие при отказ от страна на работодателя да изплати обезщетение на служител при осъществена трудова злополука. В случай, че се нуждаете от правен съвет или съдействие във връзка със започване на дело, не се колебайте да се обърнете към нас на имейл info@bglaw.eu.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *