Сключване на брак в Република България

Сключването на граждански брак в Република България е регламентирано в Семейния кодекс. Когато встъпващите в брак лица (или някое от тях) не са български граждани, следва да се имат предвид разпоредбите на Кодекса на международното частно право и на Закона за гражданската регистрация.

Какво е бракът?

Според българското законодателство бракът е равноправен съюз между мъж и жена, сключен по определен в закона ред с цел създаване на семейство. Подобно на многостранните договори при сключване на брак, сключващите го имат обща цел. Само гражданския брак има правно действие. Религиозният брак може да бъде сключен само след сключването на граждански брак и същия няма правно действие.

Изисквания

Граждански брак се сключва пред длъжностно лице по гражданско състояние (кметът, като встъпващите в брак избират общината без оглед техните постоянни или настоящи адреси. Мястото може да бъде променено ако са налице уважителни причини. За сключения брак се съставя акт за гражданско състояние. Бракът се счита за сключен с подписването на акта от встъпващите в брак и от длъжностното лице по гражданското състояние. Подписите на свидетелите нямат конститутивно действие, което може да обоснове извода, че присъствието на такива не е задължително.

Какво проверява длъжностното лице?

Преди сключването на брака, длъжностното лице по гражданското състояние е задължено да провери самоличността и възрастта на встъпващите в брак лица, както и представените от тях документи. Документите, които следва да се представят са:

 1. Медицинско свидетелство, че лицата не страдат от болест, която е пречка за брак;
 2. Ако е необходимо – декларация, че лицето е запознато със заболяването на другия, встъпващ в брак;
 3. Декларации, че не са налице пречките за брак на сключващите брак.

За встъпващите в брак лица, вписвани в регистъра на населението съгласно чл. 3, ал. 2 от ЗГР, длъжностното лице по гражданското състояние извършва проверка и относно следните обстоятелства:

 1. свързани ли са с други бракове;
 2. поставени ли са под пълно запрещение;
 3. съществува ли между тях родство по права линия без ограничения в степените и по съребрена линия до четвърта степен включително, както и осиновяване, което създава отношения на роднини по права линия или на братя и сестри.

Ако няма пречка за сключването на брака, длъжностното лице по гражданското състояние запитва встъпващите в брак дали са съгласни да встъпят в брак един с друг и след изричен утвърдителен отговор съставя акт за сключен граждански брак.

Как следва да се състави акта за граждански брак?

Актът за сключен граждански брак се съставя на формуляр по утвърден образец. Образецът е утвърден със заповед № РД-02-14-1646/09.09.2009 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството и министъра на правосъдието.

В полето „Акт за сключен граждански брак“ се вписват с арабски цифри номера, под който акта се съставя и датата, на която се съставя.

„Дата на сключване на брака“ – вписва се с арабски цифри датата, на която бракът се сключва в последователност: ден, месец, година (дд.мм.гггг). След това датата се вписва с думи;

„Място на сключване на брака“ – вписват се последователно наименованията на областта, общината и населеното място, където бракът се сключва. Когато бракът е сключен в чужбина се вписва само наименованието на съответната държава.

Данни за мъжа и данни за жената

Полетата „Данни за мъжа“ и „Данни за жената“ се попълват по един и същи начин.

„Име преди брака“ – вписва се последователно собственото, бащиното и фамилното име на лицето съгласно представения при сключването на брака документ за самоличност;

„Дата на раждане“ – вписва се с арабски цифри датата на раждане на лицето в последователност ден, месец, година (дд.мм.гггг), като данните се вземат от представения документ за самоличност;

„Възраст“ – с арабски цифри се вписват годините, които лицето е навършило към датата на сключване на брака. Възрастта се определя от длъжностното лице, спрямо датата на раждане на лицето;

„ЕГН/ЛНЧ“ – вписва се съответно единния граждански номер (ЕГН) или личния номер на чужденец (ЛНЧ) на лицето, като данните се вземат от представения документ за самоличност. Показателят не се попълва, когато лицето няма ЕГН или ЛНЧ;

„Месторождение“ – вписват се последователно наименованията на областта, общината и населеното място, където лицето е родено. Когато лицето е родено в чужбина се вписва само наименованието на съответната държава. Данните се вземат от представения документ за самоличност;

„Гражданство“ – вписва се наименованието на държавата, чийто гражданин е лицето, като данните се вземат от представения документ за самоличност. Ако встъпващият в брак е лице без гражданство в показателя се вписва текста „без гражданство“;

„Семейно положение преди брака“ – вписва се установеното семейното положение на лицето съобразно представената декларация и проверката в регистъра на населението или автоматизираните информационни фондове на ЕСГРАОН.

„Постоянен адрес“ – вписва се постоянният адрес, който лицето има към момента на сключване на брака.

„Документ за самоличност“ – вписват се номерът на представения документ за самоличност, датата на издаването му, както и от кого е издаден;

„Фамилно име след брака“ – вписва се фамилното име, което лицето е заявило съгласно чл. 12 от СК. Ако фамилното име не се променя, в този показател се вписва фамилното име, което е вписано в показател „Име преди брака“.

Данни за свидетелите

„Име“ – вписва се името на лицето, съгласно представения документ за самоличност;

„ЕГН/ЛНЧ“ – вписва се съответно единния граждански номер (ЕГН) или личния номер на чужденец (ЛНЧ) на лицето, като данните се вземат от представения документ за самоличност. Ако лицето няма ЕГН или ЛНЧ в този показател се вписва с арабски цифри датата на раждане в последователност ден, месец, година (дд.мм.гггг), като данните се вземат от представения документ за самоличност.

Данни за режима на имуществени отношения

В полето „Режим на имуществени отношения“ се вписва съответно: „законов режим на общност“, „законов режим на разделност“ или „договорен режим“, в зависимост от избора на встъпващите в брак.

Законов режим на разделност

Когато е избран „законов режим на разделност“ в това поле се вписват и номера и датата на представената от встъпващите в брак обща декларация с нотариална заверка на подписите, и регистрационния номер на нотариуса, направил заверката.

Договорен режим

Когато е избран „договорен режим“ в това поле се вписват и датата и регистрационния номер на сключения брачен договор, както и номера, под който нотариусът е вписан в регистъра на нотариалната камара и района му на действие, като данните се вземат от представеното удостоверение от нотариус.

За брак, сключен в чужбина

Когато се съставя акт за сключен в чужбина брак, в това поле се вписват данните за режима на имуществените отношения без изменение, така както са записани в представения препис (чл. 72, ал. 3 от ЗГР).

Когато в преписа от акта за брак, съставен в чужбина, не се съдържат данни за избрания режим на имуществени отношения, полето не се попълва.

Документи, представени при съставяне на акта

В тази графа се вписват документите, които встъпващите в брак трябва да представят на длъжностното лице по гражданското състояние съгласно СК, КМПЧ и ЗГР:

– декларации относно липсата на пречки за сключване на брак и за осведоменост за заболяванията на другия;

– медицински свидетелства;

– разрешението на районния съдия, когато някой от встъпващите в брак е непълнолетен;

– декларация относно семейното положение, когато някой от встъпващите в брак е със статут на бежанец или с хуманитарен статут в Република България.

Особености при сключване на брак с чужденец

Когато лицето, встъпващо в брак е чужд гражданин или лице без гражданство, същото трябва да удостовери пред длъжностното лице по гражданското състояние, че неговото отечествено право признава брака, сключен пред български компетентен орган и че по неговото отечествено право няма пречки за сключване на брака (КМПЧ, чл. 77). Документът, с който тези обстоятелства се удостоверяват се вписва в това поле.

Особености при сключване на брак в чужбина

Когато се съставя акт за сключен в чужбина брак, в това поле се вписват номера, датата и мястото на издаване на чуждестранния документ за сключен брак.

Когато се съставя акт за сключен в чужбина брак, в това поле се вписват данните на длъжностното лице, което съставя акта в Република България.

178 thoughts on “Сключване на брак в Република България

 1. ЗДРАВЕЙТЕ, благодаряви за подробните разяснения на вашия сайт.
  Дали отговаряте на въпроси?
  Имам такъв относно:
  Установяване липсата на пречки – в КМПЧ се казва само това:
  Чл. 77. Чужд гражданин или лице без гражданство трябва да удостовери пред българския орган по гражданското състояние, че:
  1. неговото отечествено право признава брака, сключен пред чуждестранен компетентен орган;
  2. по неговото отечествено право няма пречки за сключване на брака.

  КАК ЕДИН ЧУЖДЕНЕЦ БИ МОГЪЛ ДА УДОСТОВЕРИ ТОВА?

  1. Здравейте,
   Съветваме ви да изпратите запитване на info-request@bglaw.eu . Колегите най-добре ще могат да ви отговорят на този конкретен въпрос.
   Поздрави,
   Адвокати.net

   1. Здравейте имам същият въпрос. Искам да сключа брак с чужденка, която е взела документи с апостил за гражданското й състояние и акт за раждане, но от техните служби не издават и нямат изрично уточнение за признаване на брака от България. Както се споменава в чл. 77. Тя е неомъжена ! От там са й казали, че трябва да се приемат документите с апостил така както са издадени. Без доп. тежести … не са на лици пречки освен отказа на длъжностното лице по гр.състояние…

    1. Здравейте,
     Както сме посъветвали и друг наш читател, най-добре е да се обърнете към колегите от VD&A, които трябва да могат да ви съдействат.
     От значение е от коя държава е бъдещата ви съпруга, защото с някои страни съществуват проблеми с тези документи.
     Ако смятате, че ние можем да ви помогнем, сме на ваше разположение.
     С уважение,
     Адвокати.net

  2. Здравейте имам запитване ?искам сключа брак в България с мъж от Афганистан живе е и работи в Дания ,какви документи трябват ?

   1. Здравейте,
    Многократно сме дискутирали тази тема. Чужд гражданин или лице без гражданство трябва да удостовери пред българския орган по гражданското състояние, че:
    1. неговото отечествено право признава брака, сключен пред чуждестранен компетентен орган;
    2. по неговото отечествено право няма пречки за сключване на брака.
    Пишете ни ако ви е нужно съдействие.
    Поздрави,
    Адвокати.net

 2. Здравейте,

  Може ли пълнолетните ни деца да бъдат свидетели при сключване на граждански брак?

  1. Здравейте,
   Децата чии са? Пълнолетни ли са? Бракът в България ли ще се сключва? Бъдещите съпрузи български граждани ли са?
   Поздрави,
   Адвокати.net

   1. Децата са на двойката, желаеща да сключи граждански брак. Пълнолетни са. В България, български граждани.

    1. Здравейте! Не ми е ясно,защо в Общината ми искат свидетели за сключване на граж.брак,а в семейния кодекс се казва че,не е задължително? И,може ли синът ни (21г.) и приятелката му(21г.) да ни бъдат свидетели??Благодаря предварително!

 3. Всъщност, ако правилно съм разбрала, сега прочетох по-горе, че не е задължително да има свидетели.

 4. Имам граждански брак с чужденец сключен в Плевен. Преди 30 години той си замина за неговата държава, и аз никога не съм подала за развод.
  Имам ли право след като 30 години да подам развод без неговото съгласие

  1. Да, и според нас задължително трябва да предприемете необходимите стъпки.
   Поздрави,
   Адвокати.net

 5. Здравейте, имам брак с българин в България, който има три гражданства( българско, турско и белгийско) Той живее от 25 години в Белгия, има от белгийка две деца, теърди че не се е женил за нея. С мен има брак от 2015г. Та въпроса ми е, как мога да проверя дали найстина той няма брак преди това? Съмнява ме, че той има брак с белгийката и със мен също в България.

  1. Здравейте,
   Препоръчваме ви да се свържете с колегите от VD&A (www.bglaw.eu), които ще могат да ви съдействат най-добре. Офисът им е в сградата на белгийското посолство в София и е най-добре да им се обадите за да се договорите за среща.
   Поздрави,
   Адвокати.net

 6. Здравейте ,

  Приятеля ми е Белгиец и искаме в България да сключим граждански брак. От какви документи имаме нужда ? Задължително ли е да имаме свидетели ? След коклко време ще му издадат българска лична карта.
  Благодаря ви.

  1. Здравейте,
   Сключването на брак с гражданин на ЕС е изключително лесно, просто се обадете в общината, където ще го сключвате и те ще ви кажат какво точно ще ви трябва заради противоепидемичните мерки.
   Относно втората част на въпроса ви, приятелят ви няма да получи автоматично българска лична карта. Ако желае да се установи да живее в България ще трябва да подаде заявление за получаване на разрешение за пребиваване. Ще му е необходимо доказателство за адрес и доходи. Пишете ни ако имате нужда от помощ.
   Поздрави,
   Адвокати.net

 7. Македонка иска да се ожени за българин
  Какви документи и трябват за да сключи граждански брак и колко време ще чака да получи лична карта

  1. Здравейте,
   Зависи къде ще се сключва бракът (в коя държава), каква лична карта иска да получи македонката (продължително, постоянно пребиваване, гражданство?), но най-вече дали само тя иска да се ожени за българина или и той е съгласен?
   Поздрави,
   Адвокати.net

   1. Dobar dan.Ja sam Srpkinja a moj verenik ima Bugarsko drzavljanstvo i sada planiramo da se vencamo u Bugarskoj opstini,medjutim interesuje me sta nam je potrebno od dokumentacije s obzirom da sam ja sa srpskim drzavljanstvom a on sa stranim tj Bugarskim.Unapred hvala na odgovoru.

   2. Добър ден.Аз съм сръбкиня и годеникът ми е с българско гражданство и сега смятаме да се женим в българска община,обаче ме интересуват документите за мен със сръбско гражданство,а той с чуждо т.е.българско.Благодаря предварително за вашия отговор.

    1. Здравейте,
     Писали сме многократно по този въпрос. Най-добре е да се свържете с posolstvo.eu, които ще могат да ви помогнат най-добре.
     Поздрави,
     Адвокати.net

 8. Здравейте следното питане приятелят ми е ливанец но християнин и искаме да сключим брак тук във България,какви документи са му нужни и медицинско къде трябва той да си направи.Благодаря предварително.

  1. Здравейте,
   За да сключи брак в България, на бъдещия ви съпруг ще му е необходимо медицинско. Препоръчваме ви да се свържете с вашето джипи, което ще ви насочи към различните специалисти, които ще ви издадат необходимите документи. Най-важният документ, който ще му трябва е документ от Ливан, доказващ, че той не е женен, както и че няма пречки бракът му да се признае в Ливан. Останалите документи са като при български граждани.
   Имайте предвид, че ако желаете да узаконите престоят му в България, той ще трябва да се върне в Ливан, откъдето да кандидатства за виза Д.
   Поздрави,
   Адвокати.net

 9. Здравейте! Как стоят нещата със сключването на брак с гражданин на Русия? След сключването на брака, човека ще може ли да пребивава свободно в България, какви права ще има и ще трябва ли да чака за различните документи в Русия? След това ще може ли свободно да пътува с българския гражданин в ЕС? Има ли някакви особености при бракове с граждани от държава извън ЕС? Благодаря предварително!

  1. Здравейте,
   След брака, руският гражданин ще има право да кандидатства за получаване на виза Д и ако я получи, ще може да кандидатства за получаване на продължително пребиваване в България. Ако го получи, той ще може да пребивава в България и да упражнява трудова дейност. По принцип, съгласно определени европейски директиви, ще може и да пътува в други европейски държави, в случай, че е придружен от съпругът/ата си – български гражданин.
   Имайте предвид, че процедурите са сложни и процентът на откази е отчайващ. Ако имате нужда от съдействие ни пишете.
   Поздрави,
   Адвокати.net

 10. Искам да сключа брак с грък в Гърция задължително ли е в семейното ми положение което изискват да бъдат записани и децата ми който са припознати от баща им

  1. Здравейте,
   На този сайт не можем да ви предоставяме съвети за правни действия на територията на Република Гърция. Съветваме ви да се свържете с офиса в Атина за повече информация.
   Поздрави,
   Адвокати.net

 11. Искам да сключа брак с турчин в България. Какви документи са необходими? Ще има ли той, след брака право на кандидатстване за българско гражданство?

  1. Здравейте,
   Основните документи, които ще са ви необходими е документ от Турция, доказващ, че бъдещият ви съпруг няма сключен брак там, както и че няма пречка бракът му в България да бъде признат в Турция.
   След като сключите брак, той ще има право да кандидатства за виза Д и право на пребиваване, но за гражданство ще трябва да почакате няколко години.
   Поздрави,
   Адвокати.net

   1. Моят казус е подобенпи искам да попитам, ако приятелят ми влезе от Турция в България с виза за краткосрочно пребиваване /покана/, може ли да сключим брак в България или трябва да е постоянно/дългосрочно пребиваващ тук?

    1. Здравейте,
     Да, ще може да сключите брак тук. Поемате обаче един много сериозен риск. Ако приятелят ви още не е получил виза C и такава му бъде отказана сега (преди да сте се оженили), шансът му да получи в последствие виза D става наистина минимален.
     Поздрави,
     Адвокати.net

 12. Здравейте утре трябва да сключа граждански брак с мъжа ми. Един от свидетелите се разболя от корона вируси и е под карантина, каква е процедурата?

  1. Очевидно ще ви е нужен друг свидетел.
   Пазете се, защото свидетелите са заменими, за разлика от младоженците.
   Поздрави,
   Адвокати.net

 13. Добър ден, искам да попитам какви документи са необходими, за да сключа брак с албански гражданин в България? Благодаря Ви

  1. Здравейте,
   Най-важният документ, който ще ви е нужен е удостоверение от Албания, че бъдещият ви съпруг не е женен, както и че бракът ви в България може да бъде признат в Албания.
   Другите документи са като за български граждани.
   Поздрави,
   Адвокати.net

  2. Здравей Анелия,аз също искам да се омъжва за моя приятел който е Албанец, можеш ли да обясниш процедурата

   1. Здравейте,
    Ако ви е необходима единствено помощ за сключване на брака, то процедурите са лесни и ще се справите и сами.
    Ако обаче ви е нужно съдействие за да могат съпрузите ви да получат виза (виза Д) или право за пребиваване в България, ЕС , Швейцария или Норвегия, ви препоръчваме да се обърнете към организации, които се занимават изключително с такива казуси:
    https://www.ey.com/en_jp/people/ey-immigration-corporation, https://posolstvo.eu/ и др.
    Поздрави,
    Адвокати.net

     1. Здравейте,
      Ще ви помолим да пишете на кирилица за да можем да ви съдействаме.
      Поздрави,
      Адвокати.net

 14. Здравейте!
  С приятелят ми, който е пакистанец но живее и учи в Кипър ( той е със студентски статут на пребиваване в Кипър; с пакистанско гражданство) , искаме да се оженим в България. Каква е процедурата и какви са шансовете това да се случи?
  Благодаря Ви!
  Поздрави !

  1. Здравейте,
   Ще ви е нужно удостоверение от Пакистан, че бъдещият ви съпруг не е женен, както и че бракът ви в България може да бъде признат в Пакистан.
   Няма пречка да можете да се ожените. Проблемите ще са, когато той реши (ако реши) да получи виза Д и разрешение за пребиваване в България.
   Поздрави,
   Адвокати.net

   1. В какъв смисъл ще има проблеми при издаване на виза Д? Ние ще искаме да живеем заедно. Как ще се осъществи това, ако не му разрешат тази виза?
    Поздрави!

    1. И още нещо: какви документи са му необходими от моя страна, за да влезне в България и да сключим брак?
     Сърдечно Ви благодаря!

     1. Здравейте, моят приятел също е пакистанец и в момента се опитваме да се оженим в България, но не искат да му издадат документ, който да твърди изрично,че бракът се признава в страната му, тъй като твърдят че по пакистанска процедура самото издаване на сертификата, че е неженен, означава,че бракът се признава. Говорихме с посолството им в София и твърдят, че могат да издадат такъв документ само след като брака е подписан. Кметството ни твърди, че може да се сключи брак пък само ако от посолството първо издадат съответния документ и си прехвърлят топката в момента. Никой не отстъпва и не знаем какво да правим вече. Моля свържете се с мен, ако при вас има различно развитие на нещата, за да можем да сравним и надявам се да можем да си помогнем

     2. Здравейте,
      На всички момичета, омъжени за пакистански граждани, най-горещо препоръчваме да прочетат „Войната на Гергана“ – историята на една българка и борбата и със системата за да може да живее заедно със съпруга си (пакистанец):
      https://posolstvo.eu/bg/blog/gergana-s-war/
      Всички статии по темата: https://posolstvo.eu/bg/posts/%d0%b1%d1%8a%d0%bb%d0%b3%d0%b0%d1%80%d0%b8%d1%8f-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b1%d0%b8%d0%b2%d0%b0%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b5/gergana-s-war/
      Който може и желае може да подкрепи каузата на Гергана и семейството и в социалните медии. Има много материали и в пресата по случая – https://dariknews.bg/novini/bylgariia/pakistanec-iska-da-stane-bylgarin-v-imeto-na-liubovta-video-2248444

 15. Здравейте.
  Аз съм Македонка, а приятела ми е България. Решени сме да сключим брак в България, защото искаме да живеем там.
  От какви точно документи се нуждая аз за да сключим брак?
  Предполагам но не съм сигурна, че след брака, ще трябва да направя заявка за гражданство, ако искам да съм постоянно в България и да мога да работя там. Дали предполагам правилно?
  Благодаря предварително

  1. Здравейте,
   Основният документ, който ще ви е необходим е такъв, доказващ, че не сте омъжена, както и че няма пречки бракът ви в България да бъде признат в Македония.
   За гражданство ви е още много рано да мислите. Ако желаете да живеете в България ще трябва да кандидатствате за виза Д и след това за право на продължително пребиваване.
   Ако ви е нужна помощ, не се колебайте да ни пишете.
   Поздрави,
   Адвокати.net

 16. Здравейте! Омъжена съм за български гражданин в Испания от 2004 год., но не сме правили нищо в България. Необходимо ли е да регистрираме брака си в България? Не се ли признава автоматично? Благодаря ви

 17. Здравейте. Ние сме българи със сключен брак в Англия. Може ли да се сключим брак в Бг , предоставяйки английския сертификат за брак

  1. Здравейте,
   Необходимо е да регистрирате брака си в България, не да го сключвате отново.
   Поздрави,
   Адвокати.net

 18. дъщеря ми иска да сключи брак с англичанин и двамата са разведени какви документи са нужни от негова страна.

  1. Здравейте Галина,
   Основните документи, които ще са им необходими е потвърждение, че не са женени (в случая, че са разведени), както и, че бракът им ще бъде признат за легален в държавата на другия. В зависимост от това, къде ще се сключи бракът (България или Великобритания), има и други документи, които ще трябва да представят. Можете да се свържете с колегите от Posolstvo.eu, които могат да ви окажат съдействие и в случай, че бъдещият съпруг на дъщеря ви се нуждае от разрешение за пребиваване в България.
   С уважение,
   Адвокати.net

 19. Привет. Какви документи са необходими за сключване на граждански брак във България от Български граждани? Здрави сме, нямаме имоти, просто сключване на брак със много тесен кръг от близки хора. И най вече ме интересува дали е необходим акт за раждане или може само със паспорт? В рамките на колко дни се вади всеки документ? Колко най рано трябва да запишем дата и Час за съвета! Питам защото живеем в чужбина и искаме да се оженим в България при близките си но нямаме много време за престой! Предварително благодаря за отговорът. Бъдете здрави.

  1. Здравейте,
   Отговаряли сме многократно на този въпрос, вижте другите ни коментари по темата.
   Ако имате нужда от съдействие с цел бракът да се сключи максимално бързо, моля да се свържете с нас.
   С уважение,
   Адвокати.net

   1. Благодаря. Прочетох повече от 20 въпроса и на всеки пише ливанец, гръг, албанец, турчин, руснак но никъде не видях българи! Та бихте ли написали отново? Благодаря.

    1. Здравейте,
     Намирате въпроси и отговори за чужденци, защото те са тези, които имат затруднения при сключването на брак с българи в България.
     Българските граждани не се нуждаят от правна помощ за сключване на брак в България. Най-добре е да се обадите в съответната община, където ще ви дадат изчерпателна информация и ще ви съдействат.
     Поздрави,
     Адвокати.net

 20. Здравейте!Необходимо ли е копие на документ от първи развод,при встъпване в втори брак в гражданското?Благодаря!

 21. Здравейте. Аз съм българка и имам скоро сключен брак в Словения със словенец EU. Може ли да се сключим брак в Бг , предоставяйки словенски сертификат за брак. И ако може какви още документи за брак трябват.
  Благодаря

  1. Здравейте,
   Трябва само да регистрирате брака си в България, не да го сключвате отново. Ако ви е нужно съдействие по процедурите ви препоръчваме да се обърнете към wedding@posolstvo.eu
   Поздрави,
   Адвокати.net

 22. Здравейте,
  Искам да попитам какви документи трябват за сключване на брак с Румънец и как трябва да процедирам?
  В Понеделник се прибирам в България и искам да знам как да постъпя тъй като той е от Румъния.
  Също така искам да попитам и нещо друго, бременна съм във 8ми месец и след като родя в България ще може ли бебето да вземе Фамилното име на бащата или не и как трябва да постъпя с паспорта на бебето за да може да мина границата и да се върна в Румъния :)?

  1. Здравейте,
   Препоръчваме ви да се обърнете към колегите от Posolstvo.eu, които ще могат да ви окажат професионално съдействие.
   Въпросите ви са многобройни и няма как да ви окажем съдействие чрез публичен форум.
   Поздрави,
   Адвокати.net

 23. Здравейте, аз съм българка, а партньорът ми с когото имаме две деца е ирландец.
  Прибираме се в България за десет дни и искаме да сключим граждански брак.
  Какви документи ще са му нужни на него и от къде може да ги получи?
  Благодаря ви
  ПС: ирландец от република Ирландия, а не от обединеното кралство.

  1. Здравейте,
   Казвали сме го много пъти. Ще му е необходим документ от Ирландия, потвърждаващ, че той е неженен/разведен/вдовец. Възможно е да ви поискат и документ, потвърждаващ, че бракът му ще се признае в Ирландия. Другите документи са като за брак между български граждани.
   Поздрави,
   Адвокати.net

  1. Здравейте,
   Ако бъдещият ви съпруг е български гражданин е най-добре да се обадите в общинската служба, където ще сключвате брак, откъдето ще ви предоставят изчерпателна информация относно техните конкретни изисквания.
   Ако е чужденец, можете да се свържете с нас за съдействие.
   Поздрави,
   Адвокати.net

 24. Здравейте аз съм българка приятелят ми е албанец живеем в Италия но искаме да сключим граждански брак в Албания какви дукоменти са ми нужни и ще се признава ли бракът ни в България и Италия.Благодаря предварително.

  1. Здравейте,
   Относно необходимите документи за сключване на брак в Албания следва да се обърнете към общинските власти в Албания, където възнамерявате да сключите брак.
   Относно признаване на брака ви, да той ще се признава, но за да получите право на пребиваване в Италия или България ще трябва да предприемете определени допълнителни действия, тъй като Албания не е член на ЕС.
   Поздрави,
   Адвокати.net

  2. Здравейте. Предстои ми сключване на брак с гражданка на РФ. Документът че няма пречки за сключване на брака е издаден от Генералното консулство на РФ. След неколкократни посещения в общината, когато бяхме готови с всички документи ме изненадаха с нови изискване за поставяне на Апостил на въпросния документ. Бихте ли могли да потвърдите че това е необходимо, тъй като според мен това е грешка? Благодаря предварително.

   1. Здравейте,
    За документите издадени от РФ не е необходим апостил. За повече инфромация – https://posolstvo.eu/blog/apostille/
    За съжаление обаче ще ви е изключително трудно да убедите в това общината.
    Поздрави,
    Адвокати.net

 25. Здравейте,

  Може ли свидетелите да са от семейството (например моята майка и бащата на булката) при подписването в гражданското?(нашите кумове не са от България, а самата сватба/църковен брак ще е друг ден)

  Поздрави,
  Петър

 26. При сключване на брак в България, между български и южнокорейски гражданин, до колкото ме посъветваха в ГРАО е необходимо да се издаде „Удостоверение за семейно положение“ на корейския гражданин, което да е с поставен печат Апостил. Но от корейското посолство, казват че е достатъчен документ, който те предоставят дигитално на своите граждани, което съответно всеки сам си разпечатва. Следващите стъпки би били превод и нотариална заверка.

  Ние живеем в Германия и за сега разговарях с двете страни само по телефона. Не ни остава друго освен да отидем на живо в България и да повторим същото обяснение.

  В крайна сметка нужен ли е печат Апостил и ако да, то как да се сдобием с него?

  Благодарности!

  1. Здравейте,
   Печат и апостил ви е нужен. Съветваме ви да прочетете статията https://posolstvo.eu/blog/apostille/.
   Ако ви е нужно съдействие ви препоръчваме да се свържете с колегите от Posolstvo.eu
   Поздеавим
   Адвокати.net

 27. Добър Ден !!!… Искам да пита , какви трябва документи за граждански брак между гражданин на Италия и гражданка на Русия с постоянно пребиваващи в България ?… Благодаря

  1. Здравейте Венера,
   На какво основание е получено постоянното пребиваване на руската гражданка? Тя била ли е вече омъжена и разведена?
   Поздрави,
   Адвокати.net

 28. Здравейте. С приятеля ще се оженим скоро. Той е българин, аз съм северно македонка. Интересува ма, ако сключим бракът в Македония, дали след ксто регистрираме бракът в България аз мога да кандидатствам за виза Д за България, или трябва да се оженим там за да имам правото да кандидатствам? Също искам да знам той от къде трябва да си изкара удостоверение че не е в брак с друга, и потвърждение че бракът ще бъде признат и в България?

  1. Здравейте,
   Няма значение къде ще се ожените – винаги можете да кандидатствате за виза Д.
   Ако се ожените в България, вие ще трябвате да изкарате документ, че не сте омъжена за друг и ,че бракът ви ще бъде признат в Македония.
   Поздрави,
   Адвокати.net

   1. Здравейте! Задължително ли е свидетелите да имат сключен брак?
    Благодаря

 29. Здравейте, може лица под 18 години да бъдат свидетели на граждански брак

 30. Здравейте!
  Плануваме да сключи брак тук в България с приятеля ми, австралиец, какви документи ще трябва да подготвим? И, има ли значение къде ще сключим брака впоследствие за виза Д, както от негова страна, така и от моя?
  Благодарности,
  Андреа

  1. Здравейте,
   Многократно сме коментирали въпроса относно необходимите документи за сключване на брак. Основният документ, който ще ви е нужен за да сключите брак в България са документ, който показва, че приятелят ви не е женен, както и че бракът ви в България ще се признае в Австралия.
   За да получи той виза Д и право за продължително пребиваване, ще е необходимо бракът ви или да е сключен в България, или да е регистриран в страната.
   Поздрави,
   Адвокати.net

 31. Здравейте! Приятелката ми е от Филипините, плануваме да сключим брак в България и да заживеем тук. Понеже във република Филипини, няма българско посолство, ще може ли приятелката ми да кандидатства за виза Д в консулството на България във Филипините или задължително трябва да пътува за да кандидатства за виза Д в действащото посолство на България намиращо се в Ханой, Виетнам? Благодаря!

  1. Здравейте,
   България няма консулство във Филипините. Може би имате предвид почетен консул, но той не може да ви издаде виза Д. Ще трябва да се обърнете към посолството ни в Ханой, Виетнам.
   Пишете ни ако ви е необходима помощ.
   Поздрави,
   Адвокати.net

   1. Благодаря за отговорът! Задължително ли е лично да се посети посолството на България в Ханой, Виетнам за да се издаде виза Д или е възможно от дистанция? Има ли други начини, по които приятелката ми може да получи право за продължително пребиваване в България?

    1. Задължително е лично да посети посолството да. Има различни възможности. Ако ви е необходима правна консултация можете да се обърнете към колегите от Posolstvo.eu, които най-добре ще могат да ви съдействат и дори на място в Ханой.

 32. Здравейте приятелят ми е български гражданин, както и Аз но в Белгия живе и планираме там да сключим брак какви документи трябва да нося с себе си. Тъй като не съм сключила брак с никой до сега.

  1. Здравейте,
   Писали сме изключително много по темата. Моля потърсете на сайта статиите ни и коментарите към тях и ще намерите всички отговори на въпросите си.
   Поздрави,
   Адвокати.net

 33. Здравейте!
  Приятелят ми е Македонец желаем , да сключим брак в България.
  Прочетох предните коментари за двойки желаещи да сключат брак с Македонци.
  Запитването ми е , от коя институция в Македония може да вземе документ ,че не е семеен .
  И след сключването на брака може ли да работи в чужбина.

  1. Здравейте,
   След сключването на брака, приятелят ви ще има право да се установи с вас във всяка държава членка на ЕС, но след като изпълните определени формални стъпки.
   Относно документа, че не е женен ви препоръчваме да се обърнете към Македонските министерства на външните работи и правосъдие за съдействие.
   Поздрави,
   Адвокати.net

 34. Бихте ли ми казали какви формални стъпки са необходими и към коя институция да се обърнем след сключването на брака .
  Благодаря ви !

  1. Здравейте,
   Можете да се обърнете към колегите от Posolstvo.eu, които се занимават изключително с подобни казуси.
   Поздрави,
   Адвокати.net

 35. Здравейте! Искам да попитам в България можем ли да сключем брак двама чужденци? (от Гърция и двамата) Ако да какви документи са нужни? Студенти сме и двамата в България.

  1. Здравейте,
   Ако единият от вас поне има българска карта за пребиваване – тогава, да!
   Поздрави,
   Адвокати.net

 36. Здравейте. Имам въпрос относно сключване на брак. Аз съм Българин, приятелката ми е украинка, в момента живея в Германия, искаме да сключиме брак във България, но въпроса е, тя като не-членка на EU, ще получи ли достъп да може да живее с мен в Германия за постоянно?

  1. Здравейте,
   Да, ще може. Но преди това трябва да преминете през определени процедури. Ако ви е нужно съдействие ни пишете.
   Поздрави,
   Адвокати.net

 37. Здравейте, скоро ще се омъжвам за приятелят ми който е Абланица, живеем в Швейцария,но искаме да включим брак в България, нужно ли е да кандидатства за виза ,и ако да каква е прогнозата.Благодаря Ви

 38. Здравейте, какви документи се изискват за сключване на брак в България между български и американски граждани? Колко време отнема процеса? Благодаря!

  1. Здравейте,
   Многократно сме отговаряли на този въпрос. Основните документи, които са ви необходими са свидетелство, че американският гражданин не е женен, както и такова, че няма пречки бракът ви да се признае в САЩ.
   Ако имате нужда от съдействие по получаване на право на пребиваване в България, можете да ни пишете.
   Поздрави,
   Адвокати.net

 39. Здравейте,
  Искам да попитам, с партньора ми сме заедно близо 15 години.Имаме дете на 11 год.Той има постоянно пребиваване за България и ЕГН.Тъй като най-накрая се решихме да подпишем брак в България въпросът ми и е дали е нужно е да се представят документи от държавата в която е роден и какви?
  Благодаря,

  1. Здравейте,
   На какво основание партньорът ви е получил постоянно пребиваване?
   Поздрави,
   Адвокати.net

 40. Здравейте, искам да знам какви документи са ми необходими, за да се оженя в Куба с моята приятелка, аз живея в Испания, благодаря

  1. Здравейте,
   На този сайт предоставяме предимно информация, свързана с българското законодателство. Щом ще сключвате брак в Куба, ще се прилагат разпоредбите на законодателството в Куба. Препоръчваме ви да се свържете с органа (община), в населеното място, където сте избрали да сключите брака.
   За повече информация, моля посетете https://www.cubatramite.com/matrimonio/
   За съдействие с необходимите ви документи, ви препоръчваме https://posolstvo.eu/

 41. Добър ден. Аз съм от Сърбия, трябва да се оженя в България. Интересува ме какви документи са ми необходими и дали превеждам тези документи в Сърбия или трябва да превеждам в България. Благодаря ви предварително.

  1. Здравейте,
   Основните документи, които са ви необходими са документ удостоверяващ, че вие не сте женен, както и че няма пречки бракът ви да се признае в Сърбия.
   Пишете ни ако имате нужда от съдействие.
   Поздрави,
   Адвокати.net

 42. Здравей отново бих искал да знам, както казах в предишното писмо живея в Испания и приятелката ми във Куба,ако тя дойде в България и склучиме брак в България какъв е регламента и да ли ще има някакви пречки и какви документи ще са и нужно на нея и дали щте трябва да и направя покана за да дойде тя в България у да се оженим благодаря лек ден

  1. Здравейте,
   Пречки ще има във всички случаи, защото получаването на виза и право на пребиваване в България (дори за съпрузи на български граждани) се превърна в изключително трудно начинание. Вашият случай е особено сложен, тъй като приятелката ви е от държава с визов режим за ЕС и ще и е необходима виза за да може дори да дойде и да сключите брак. Освен това в България съществува правен вакуум за вашата ситуация, тъй като не съществува виза за годеници. Повече може да прочетете в статията (на английски) – женен в България по време на ковид.
   Все пак най-важното е да не допуснете административните трудности да ви попречат. Ако се ангажирате с професионалисти, които да ви помогнат при процедурите, всичко ще е наред.
   Ако планирате да сключите брак в България ви препоръчваме да се свържете с visa@posolstvo.eu. Те ще могат да ви предоставят релевантна и задълбочена консултация или да поемат случая ви ако не са пренатоварени в момента.
   Поздрави,
   Адвокати.net

 43. Здравейте моето запитване е
  Искам да сключя брак с гражданин на Русия Тя не е била досега в Българая Какви са изисквавията
  Благодаря

  1. Здравейте,
   Къде искате да сключите брака, в Русия или в България?
   Поздрави,
   Адвокати.net

 44. Здравейте. Имам малко странен въпрос. Годеникът ми е британец, аз съм българка, живеем в Шотландия. Поради невъзможността на баща ми да пътува, искаме да сключим брак веднъж в София и веднъж в Шотландия. Според българското законодателство, това възможно ли е? Никой от двама ни няма предишни бракове.
  Благодаря Ви.

  1. Здравейте,
   Има ли някаква логична причина да желаете да сключите брак 2 пъти????
   Поздрави,
   Адвокати.net

   1. Здравейте. Както споменах, баща ми не може да пътува със самолет, така че не би могъл да присъства на церемония, проведена в Шотландия. От друга страна, особено в настоящата ситуация с пандемията, е неразумно да караме една или друга група хора да пътува в чужбина, увеличавайки риска за заболяване, особено при възрастта и подлежащите заболявания на родителите ни. Ако пътуване само двамата (с по двете си ваксини и бустерините си дози), излагаме всички на много по-малък риск. Намирате ли логика в това обяснение?

    1. Здравейте,
     Логиката на законодателството в България е, че бракът се сключва веднъж. Такава е и житейската логика.
     Ако този принцип не се съблюдава и вие се ожените в Шотландия на дата X, а в България на дата Y, от кога ще се считате за семейство? А тази дата е от значение за много законови разпоредби – семеен кодекс, закон за чужденците, данъчни закони и др.
     А иначе чисто формално, за да се ожените в България, партньорът ви ще трябва да подготви ред документи, между които и удостоверение, че е неженен/разведен/вдовец. Такъв той няма да може да предостави ако сте сключили брак в Шотландия.
     Поздрави,
     Адвокати.net

     1. Здравейте. Да, в аргумента за датата, от която бихме се считали за семейство, има идеален смисъл. Благодаря Ви за това. Ако ми позволите, бих искала да задам друг въпрос – гражданският съюз и регистрираното партньорство само за двойки от един и същи пол ли се отнасят, или са отворени и за разнополови двойки?

     2. Здравейте,
      Съгласно чл.46, ал.1 от Конституцията „Бракът е доброволен съюз между мъж и жена. Законен е само гражданският брак.“.
      Поздрави,
      Адвокати.net

 45. Здравейте
  Искам да сключа граждански брак с турски гражданин в България. Неговата виза е туристическа, от което следва, че престоя му тук е недостатъчен за изваждането на всички необходими документи. Има ли възможност брака да се състои при изтекла туристическа виза? Бихте ли ни насочили към адвокат, който да ни консултира и да помогне с необходимите документи.

  1. Здравейте,
   При изтекла туристическа виза, гражданинът на Турция ще се намира нелегално в страната.
   Препоръчваме ви да се свържете с http://www.posolstvo.eu , които най-добре ще могат да ви съдействат. Офисът се намира в София, в сградата на белгийското посолство в кв. Лозенец.
   Поздрави,
   Адвокати.net

 46. Здравейте! Искам да сключа брак с италиянец в България. Да ми обясните ако е възможно какви документи трябва да се представят от моя и от негова страна. Благодаря ви предварително!

  1. Здравейте Мая,
   Ще трябва да представите документ от Италия, който потвърждава, че бъдещият ви съпруг не е женен, както и документ, който удостоверява, че бракът ви ще бъде признат в Италия. Другите документи са като за между български граждани.
   Ако ви е нужно съдействие или имате други въпроси, моля да ни пишете.
   Поздрави,
   Адвокати.net

 47. Здравейте,

  Предполагам, правилата за сключване на брак в България с нигерийски гражданин са различни?

  1. Здравейте Рая,
   Не, не са различни. Различно става ако решите да живеете заедно в България – тогава ще се сблъскате с тежка бюрократична машина.
   Поздрави,
   Адвокати.net

 48. Здравейте, сестра ми се сгоди за приятелят си, но иска да провери дали той е сключил брак преди нея, възможно ли е тя да направи проверката и как става? Благодаря.

  1. Здравейте,
   Имайте предвид, че данните за семейното състояние могат да се считат за лични данни и да са защитени по смисъла на регламента GDPR. Препоръчваме ви да се свържете с добър адвокат, който ще може да ви съдейства.
   Поздрави,
   Адвокати.net

 49. Здравейте,искам да попитам какви документи са нужни за сключване на брак в България, на българка и литовец? Благодаря!

  1. Здравейте,
   Както многократно сме писали, ще ви е необходим документ, че литовецът не е женен, както и че Литва ще признае брака му, сключен в България.
   Поздрави,
   Адвокати.net

 50. Здравейте.
  Приятелката ми е гражданин на Иран и в момента се намира там. Искаме да сключим брак и да живеем в България. Ще имам нужда от професионална консултация как това може да стане, но като за начало бих иксал да знам какви са основните стъпки.
  Според материалите и Q&A във сайта ви, разбирам че стандартната процедура в подобни случаи е
  1. Сключване на брак.
  2. Оформяне на документи и кандидатстване за за D-виза.
  3. Получаване на статут за пребиваване в България.
  4. Кандидатстване за българско гражданство след няколко години.

  Правилно ли съм разбрал основните стъпки и тази процедура работи ли за граждани на Иран ?

  Ако има някакви разлики, то какво е нужно да се направи ?

  1. Здравейте,
   Правилно сте разбрали стъпките.
   За професионална консултация ви препоръчваме да се свържете с Posolstvo.eu
   Поздрави,
   Адвокати.net

 51. Здравейте!
  След сключването на брак с Македонски граждани.
  И след получаването на виза D за
  временно пребиваване на територията територията на Република България.
  Съпругът ми ще може ли да работи легално в страна от Европейския съюз.
  Без да живеем заедно в чужбина.

  1. Здравейте и извинете за закъснелия отговор,
   Виза Д и статутът на продължително пребиваване в България няма да окажат влияние на правото на работа на съпруга ви в други страни членки на ЕС.
   Поздрави,
   Адвокати.net

 52. Здравей те. Както прочетох по-горе условията за сключване на граждански брак с нигерийски гражданин са еднакви както за всички. Вие казвате че ако живеем в България ще се сблъскаме с тежка бюрократична машина. Бихте ли ми отговорили с какви трудности ще трябва да се справяме.

  1. Здравейте,
   Не се наемаме да гадаем как ще се развият нещата във всеки конкретен случай, включително и във вашия. Най-добре е да започнете процедурите и да се надяваме, че всичко при вас ще бъде ОК.
   Поздрави,
   Адвокати.net

 53. Здравейте , бих искала да попитам дали има някакви привилегии които ти се полагат когато сключиш граждански брак? Като примерно когато родиш дете ти се полага еднократна парична помощ от държавата .

  1. Здравейте,
   Основната привилегия на брака се консумира през първата брачна нощ 🙂
   Поздрави,
   Адвокати.net

 54. Здравейте,
  Бих искала да попитам дали двама души, които не са с Българско гражданство и не прибивават на територията на България могат да сключат граждански брак в страната?И двамата са граждани на държави в Европа.

  1. Здравейте,
   Ако никой от тях няма българско гражданство или не е регистриран на адрес на територията на страната, то няма как да сключат брак в България.
   Поздрави,
   Адвокати.net

 55. Здравейте прекрасни адвокати моля ви да ми обесните Живея от 4 години с Пакистанец в Гърция и искаме да сключим граждански брак в България Какви документи са ни нужни и той трябва ли да кандидатства за виза когато дойдем в България . Благодаря предварително ❤

  1. Здравейте,
   Ако приятелят ви има право за пребиваване в Гърция, той най-вероятно няма да се нуждае от виза за България. Най-добре е да проверите при колегите от Posolstvo.eu, защото те са най-добре запознати с пакистанските граждани и техните права в България, като член на семейството на български гражданин.
   Поздрави,
   Адвокати.net

 56. Здравейте! На 26.06.2022г. с приятеля ми ще сключим граждански и евентуално църковен брак тъй като врера разбрахме, че кума си е загубил или не помни къде си е оставил кръщелното а жена му (кумата) ни предостави нейното кръщелно и понеже не може да вземе копие на кръщелното поради изчезнали архиви от църквата в която е кръстен какъв е вариант да сключим и църковен брак защото дори не да си взели свидетелството за сключен брак от църквата след сватбата им и няма как и него да ни го дадът? Предполагам, че в такъв случай ще ни трябват нови свидетели! 🙂

 57. Здравейте .Аз съм български гражданин,моят съпруг е индиец.Сключили сме брак във Великобритания,и живеем там.Трябва ли да си регистрираме брака в България ?След регистрация на брака ни в България ,визата му за България ще бъде ли безплатна?Когато заедно влизаме в България трябва ли му виза?Благодаря ви.

  1. Здравейте,
   Трябва да регистрирате брака, да. След това той трябва да получи виза Д ако желае да пребивава по-продължително в България. Получаването на виза Д съвсем не е лесно, нито e гарантирано, нито e безплатно
   Поздрави,
   Адвокати.net

 58. Здравейте!
  Искам да попитам,ако сега сключим граждански брак. А свадбата е другата година, ще може ли тогава в ресторанта да присъства брачен консултант.

  1. Здравейте Меги,
   Адвокатската работа свършва преди ресторанта 🙂
   Какво се случва в ресторанта и след това, вечерта, е извън нашата компетенция.
   Поздрави,
   Адвокати.net

 59. Здравейте,
  Аз съм българка женена в САЩ за американски гражданин с баща българин. Съпругът ми е нямал контакт с баща си и никога не е живял в България. При опит на регистрация на брака ни в България се оказа, че той има придобито ЕГН и съотвено успяхме да му извадим Акт за Раждане. От общината ни казаха, че след като той има ЕГН те са длъжни да впишат брака между българин и българка, а не американец и българка, и първо трябва да му се извади лична карта. След като той няма постоянен адрес, аз съм наясно, че трябва да го регистрирам на моя адрес преди да можем да му изкараме лична карта и съответно да регистрираме брака.

  В заявлението за подаване на Първа лична карта има графа за семейно положение и въпросът ми е следния. Съпругът ми има предишен развод с чуждестранна гражданка, трябва ли да го впишем като разведен и да предоставим Документа за Развод с апостил, превод и легализация или просто отбелязваме неомъжен, при положение,че става въпрос само за личната карта с цел да можем да регистрираме нашия брак?

  Благодаря ви предварително

  1. Здравейте,
   Трябва да отбележите „разведен“.
   Поздрави,
   Адвокати.net

 60. Здравейте,дъщеря ми ,която е българска гражданка,иска да се омъжи за поляк-в България,в Добрич.Какви документи са необходими за това от двете страни?
  Благодаря предварително,

  1. Здравейте,
   Най-важният документ е удостоверение, че младоженецът не е женен, както и че страната му по произход ще признае брака му. Другите документи са същите, като за български граждани.
   Поздрави,
   Адвокати.net

   1. Младоженецът,за да получи тези документи от Полша,трябва ли да предоставя там/в Полша/ някакъв документ издаден от България,касаещ младоженката?

 61. Здравейте. Имам сключен брак в България но разводът ми е сключен в Кипър. Предстои ми сватба с партньорката ми и двете сме от женски пол. Какви документи се изискват? Разводът ми е на гръцки език. Нужно ли е да го регистрирам в България или важи и този документ след превод и легализация?

  1. Здравейте,
   Казусът ви е доста сложен, поради което е най-добре да се обърнете към VD&A за съдействие.
   Поздрави,
   Адвокати.net

 62. Здравейте! Сключвала съм брак в Кипър преди 10г с китаец, от 6г съм в България. Искам да сключа граждански брак с българин в България, брака от Кипър не е регистриран в България, тъй като извадих удостоверение от дадената община. Ще мога ли да си сключа граждански брак с приятелят ми (българин) в България? Благодаря

  1. Здравейте,
   Формално вие сте омъжена в Кипър и няма как да се сключите брак в България ако не се разведете. Ако все пак се решите да го направите (да се омъжите без да сте се развели), ще извършите престъпление по чл.179 от наказателния кодекс – https://posolstvo.eu/bg/blog/trafik-na-hora-s-cel-brak/
   Ако ви е нужно съдействие за развода с китайския гражданин, можете да ни пишете.
   Поздрави,
   Адвокати.net

 63. Здравейте.
  Дъщеря ми преди 3 дена сключи брак в България, но по непредвидими ангажименти по работа се наложи младоженците да заминат в неделя за чужбина ( и двамата вече живеят В Германия). По тази причина изникна проблем за нея за смяна на 2 паспорта (български и руски), лична карта,шоферска книжка…..Има ли процедура за да узакони използването на моминското си фамилно име до идване в България…примерно 2-3 месеца?
  Благодаря.

 64. Здравейте, Имам въпрос към Вас. Мога ли да сключа граждански брак в България след като съм с нидерландско гражданство ? Приятелката ми е с южнокорейско гражданство, има карта за постоянно пребиваване в България. Благодаря Ви предварително за отговора! поздрави, Кънчо Кънев

  1. Здравейте Кънчо,
   А Вие българско гражданство нямате ли?
   Поздрави,
   Адвокати.net

 65. Здравейта да попитам може ли граждански брак без кум и кумица?

 66. Здравейте. Искам да попитам каква е процедурата да подпишем с приятеля ми, кайто, е с индийско гражданство. Ще може ли свободно да пребивава България и ще можем ли двамата свободно да пътуваме извън България? Благодаря ви предварително.

  1. Здравейте,
   След като се омъжите за приятеля си, той ще има право да кандидатства за виза Д, а след това и за право за продължително пребиваване. Ако ги получи ще може да пребивава в България неограничено (да я напуска и да се връща по всяко време).
   Поздрави,
   Адвокати.net

 67. Здравейте,
  Искам да попитам къде мога да проверя дали съм още в брак или съм разведена
  Защото бях служебно уж разведена в чужбина но все пак искам да проверя статута

  1. Здравейте,
   Трябва да проверите в държавата, където сте била омъжена. Отговорният орган за гражданското състояние на лицата е различен за всяка държава.
   Ако ви е нужно съдействие от България с цел установяване дали сте омъжена или не, можете да се обърнете към адвокатите на Posolstvo.eu или друг адвокат с надлежен професионален опит.
   Поздрави,
   Адвокати.net

 68. Здравейте, имам въпрос:
  Признават ли се в България бракове сключени от дистанция (по служебен път) чрез пълномощник в друга страна?
  Благодаря ви предварително.

  1. Здравейте,
   Зависи от това в коя държава е сключен брака и как точно е съставен акта. Няма как да ви отговорим по-точно, тъй като не знаем подробности.
   Поздрави,
   Адвокати.net

   1. Здравейте,
    Бракът е сключен чрез пълномощник на българския гражданин в Куба.
    В акта са описани имената на съпрузите и това на пълномощника на българския гражданин и че е сключен „por poder o a distancia“ – чрез пълномощно и от дистанция

    1. Здравейте,
     Без да сме видяли документа не бихме могли да ви даваме професионален съвет. Това, което можете да направите е да се опитате да регистрирате брака в България, след като надлежно преведете и легализирате документа. Също така може да се обърнете за консултация към колегите от Posolstvo.eu , в случай, че желаете след това да кандидатствате за виза Д и за право на пребиваване в България.
     Поздрави,
     Адвокати.net

 69. Здравейте,
  Правилно ли разбирам, че кумовете може и да нямат българско гражданство?

 70. Здравейте. Колко време след разтрогване на един брак, може да се сключи друг?

 71. Здравейте!
  При сключване на брак с чужденец в България.
  Става ли автоматично български гражданин?

 72. Здравейте,

  Аз съм гражданин на Република С. Македония, а приятеля ми е Българин. Имам постоянно пребиваване в България, Български произход и Българско ЕГН.
  Какви докоменти трябва да имам за да можем да сключим брак в България?
  Също така, ако решим да сключим брак в Македония, дали ще е валиден и в България?

  Благодаря предварително

  1. Здравейте,
   Ще Ви е необходим документ от Македония, който показва семейния ви статус (неомъжена, разведена и т.н.), както и такъв, който удостоверява, че бракът Ви сключен в България ще се признае по законодателството на Македония.
   Ако се ожените в Македония, бракът Ви ще е валиден и в България, но ще трябва да го регистрирате.
   Поздрави,
   Адвокати.net

 73. Здравейте! Благодаря за подробната информация в сайта, но имам запитване и то е:
  Нужно ли е разрешение на родители ако 16 годишно момиче иска да сключи граждански брак с лице което е на 22, поради причини лишаване от виждане, заплахи към семейството на пълнолетния и разпространяване на неверни слухове?

  Благодаря предварително!

  1. Здравейте,
   В този случай е възможно да става въпрос за престъпление, в който случай въпросът Ви се обезсмисля напълно.
   Поздрави,
   Адвокати.net

 74. Здравейте, при сключване на брак с чужденец възможен ли е изнесен ритуал, който позволява паузи за преводач?
  Също така, законът изисква двама свидетели, а възможно ли е да включим повече от двама?

 75. При сключване на граждански брак може ли да има разлика в годините на мъжа и жената.Кодекса разрешава ли това

  1. Здравейте,
   Кодексът разрешава това, но за имиграционни цели това е възможно да е проблем. Вече Ви написахме към кого можете да се обърнете ако желаете да Ви се помогне, защото след 2 отказа ситуацията е патова.
   Поздрави,
   Адвокати.net

 76. Здравейте, много ще се радвам да ми отговорите. Обмисляме с приятеля ми който е от Швейцария, да се омъжим в България. Какви документи ще са му необходими?

  1. Здравейте,
   Отговаря ли сме хиляди пъти на този въпрос на сайта ни. За да се сключи брак в България, на чужденецът, освен документите, които се изискват и от българските граждани, ще трябва да представи и:

   • документ, показвайки семейното му положение, съответно, че може да сключи граждански брак;
   • документ, удостоверяващ, че бракът на чужденеца в България ще се признае и в държавата му по произход.

   Всички документи трябва да са преведени на български език и легализирани съгласно българското законодателство. Пишете ни ако Ви е нужно съдействие.
   Поздрави,
   Адвокати.net

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *