Сключване на брак в Република България

 •  
 •  
 •  

Сключването на граждански брак в Република България е регламентирано в Семейния кодекс. Когато встъпващите в брак лица (или някое от тях) не са български граждани, следва да се имат предвид разпоредбите на Кодекса на международното частно право и на Закона за гражданската регистрация.

Какво е бракът?

Според българското законодателство бракът е равноправен съюз между мъж и жена, сключен по определен в закона ред с цел създаване на семейство. Подобно на многостранните договори при сключване на брак, сключващите го имат обща цел. Само гражданския брак има правно действие. Религиозният брак може да бъде сключен само след сключването на граждански брак и същия няма правно действие.

Изисквания

Граждански брак се сключва пред длъжностно лице по гражданско състояние (кметът, като встъпващите в брак избират общината без оглед техните постоянни или настоящи адреси. Мястото може да бъде променено ако са налице уважителни причини. За сключения брак се съставя акт за гражданско състояние. Бракът се счита за сключен с подписването на акта от встъпващите в брак и от длъжностното лице по гражданското състояние. Подписите на свидетелите нямат конститутивно действие, което може да обоснове извода, че присъствието на такива не е задължително.

Какво проверява длъжностното лице?

Преди сключването на брака, длъжностното лице по гражданското състояние е задължено да провери самоличността и възрастта на встъпващите в брак лица, както и представените от тях документи. Документите, които следва да се представят са:

 1. Медицинско свидетелство, че лицата не страдат от болест, която е пречка за брак;
 2. Ако е необходимо – декларация, че лицето е запознато със заболяването на другия, встъпващ в брак;
 3. Декларации, че не са налице пречките за брак на сключващите брак.

За встъпващите в брак лица, вписвани в регистъра на населението съгласно чл. 3, ал. 2 от ЗГР, длъжностното лице по гражданското състояние извършва проверка и относно следните обстоятелства:

 1. свързани ли са с други бракове;
 2. поставени ли са под пълно запрещение;
 3. съществува ли между тях родство по права линия без ограничения в степените и по съребрена линия до четвърта степен включително, както и осиновяване, което създава отношения на роднини по права линия или на братя и сестри.

Ако няма пречка за сключването на брака, длъжностното лице по гражданското състояние запитва встъпващите в брак дали са съгласни да встъпят в брак един с друг и след изричен утвърдителен отговор съставя акт за сключен граждански брак.

Как следва да се състави акта за граждански брак?

Актът за сключен граждански брак се съставя на формуляр по утвърден образец. Образецът е утвърден със заповед № РД-02-14-1646/09.09.2009 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството и министъра на правосъдието.

В полето „Акт за сключен граждански брак“ се вписват с арабски цифри номера, под който акта се съставя и датата, на която се съставя.

„Дата на сключване на брака“ – вписва се с арабски цифри датата, на която бракът се сключва в последователност: ден, месец, година (дд.мм.гггг). След това датата се вписва с думи;

„Място на сключване на брака“ – вписват се последователно наименованията на областта, общината и населеното място, където бракът се сключва. Когато бракът е сключен в чужбина се вписва само наименованието на съответната държава.

Данни за мъжа и данни за жената

Полетата „Данни за мъжа“ и „Данни за жената“ се попълват по един и същи начин.

„Име преди брака“ – вписва се последователно собственото, бащиното и фамилното име на лицето съгласно представения при сключването на брака документ за самоличност;

„Дата на раждане“ – вписва се с арабски цифри датата на раждане на лицето в последователност ден, месец, година (дд.мм.гггг), като данните се вземат от представения документ за самоличност;

„Възраст“ – с арабски цифри се вписват годините, които лицето е навършило към датата на сключване на брака. Възрастта се определя от длъжностното лице, спрямо датата на раждане на лицето;

„ЕГН/ЛНЧ“ – вписва се съответно единния граждански номер (ЕГН) или личния номер на чужденец (ЛНЧ) на лицето, като данните се вземат от представения документ за самоличност. Показателят не се попълва, когато лицето няма ЕГН или ЛНЧ;

„Месторождение“ – вписват се последователно наименованията на областта, общината и населеното място, където лицето е родено. Когато лицето е родено в чужбина се вписва само наименованието на съответната държава. Данните се вземат от представения документ за самоличност;

„Гражданство“ – вписва се наименованието на държавата, чийто гражданин е лицето, като данните се вземат от представения документ за самоличност. Ако встъпващият в брак е лице без гражданство в показателя се вписва текста „без гражданство“;

„Семейно положение преди брака“ – вписва се установеното семейното положение на лицето съобразно представената декларация и проверката в регистъра на населението или автоматизираните информационни фондове на ЕСГРАОН.

„Постоянен адрес“ – вписва се постоянният адрес, който лицето има към момента на сключване на брака.

„Документ за самоличност“ – вписват се номерът на представения документ за самоличност, датата на издаването му, както и от кого е издаден;

„Фамилно име след брака“ – вписва се фамилното име, което лицето е заявило съгласно чл. 12 от СК. Ако фамилното име не се променя, в този показател се вписва фамилното име, което е вписано в показател „Име преди брака“.

Данни за свидетелите

„Име“ – вписва се името на лицето, съгласно представения документ за самоличност;

„ЕГН/ЛНЧ“ – вписва се съответно единния граждански номер (ЕГН) или личния номер на чужденец (ЛНЧ) на лицето, като данните се вземат от представения документ за самоличност. Ако лицето няма ЕГН или ЛНЧ в този показател се вписва с арабски цифри датата на раждане в последователност ден, месец, година (дд.мм.гггг), като данните се вземат от представения документ за самоличност.

Данни за режима на имуществени отношения

В полето „Режим на имуществени отношения“ се вписва съответно: „законов режим на общност“, „законов режим на разделност“ или „договорен режим“, в зависимост от избора на встъпващите в брак.

Законов режим на разделност

Когато е избран „законов режим на разделност“ в това поле се вписват и номера и датата на представената от встъпващите в брак обща декларация с нотариална заверка на подписите, и регистрационния номер на нотариуса, направил заверката.

Договорен режим

Когато е избран „договорен режим“ в това поле се вписват и датата и регистрационния номер на сключения брачен договор, както и номера, под който нотариусът е вписан в регистъра на нотариалната камара и района му на действие, като данните се вземат от представеното удостоверение от нотариус.

За брак, сключен в чужбина

Когато се съставя акт за сключен в чужбина брак, в това поле се вписват данните за режима на имуществените отношения без изменение, така както са записани в представения препис (чл. 72, ал. 3 от ЗГР).

Когато в преписа от акта за брак, съставен в чужбина, не се съдържат данни за избрания режим на имуществени отношения, полето не се попълва.

Документи, представени при съставяне на акта

В тази графа се вписват документите, които встъпващите в брак трябва да представят на длъжностното лице по гражданското състояние съгласно СК, КМПЧ и ЗГР:

– декларации относно липсата на пречки за сключване на брак и за осведоменост за заболяванията на другия;

– медицински свидетелства;

– разрешението на районния съдия, когато някой от встъпващите в брак е непълнолетен;

– декларация относно семейното положение, когато някой от встъпващите в брак е със статут на бежанец или с хуманитарен статут в Република България.

Особености при сключване на брак с чужденец

Когато лицето, встъпващо в брак е чужд гражданин или лице без гражданство, същото трябва да удостовери пред длъжностното лице по гражданското състояние, че неговото отечествено право признава брака, сключен пред български компетентен орган и че по неговото отечествено право няма пречки за сключване на брака (КМПЧ, чл. 77). Документът, с който тези обстоятелства се удостоверяват се вписва в това поле.

Особености при сключване на брак в чужбина

Когато се съставя акт за сключен в чужбина брак, в това поле се вписват номера, датата и мястото на издаване на чуждестранния документ за сключен брак.

Когато се съставя акт за сключен в чужбина брак, в това поле се вписват данните на длъжностното лице, което съставя акта в Република България.

90 thoughts on “Сключване на брак в Република България

 1. ЗДРАВЕЙТЕ, благодаряви за подробните разяснения на вашия сайт.
  Дали отговаряте на въпроси?
  Имам такъв относно:
  Установяване липсата на пречки – в КМПЧ се казва само това:
  Чл. 77. Чужд гражданин или лице без гражданство трябва да удостовери пред българския орган по гражданското състояние, че:
  1. неговото отечествено право признава брака, сключен пред чуждестранен компетентен орган;
  2. по неговото отечествено право няма пречки за сключване на брака.

  КАК ЕДИН ЧУЖДЕНЕЦ БИ МОГЪЛ ДА УДОСТОВЕРИ ТОВА?

  1. Здравейте,
   Съветваме ви да изпратите запитване на info-request@bglaw.eu . Колегите най-добре ще могат да ви отговорят на този конкретен въпрос.
   Поздрави,
   Адвокати.net

   1. Здравейте имам същият въпрос. Искам да сключа брак с чужденка, която е взела документи с апостил за гражданското й състояние и акт за раждане, но от техните служби не издават и нямат изрично уточнение за признаване на брака от България. Както се споменава в чл. 77. Тя е неомъжена ! От там са й казали, че трябва да се приемат документите с апостил така както са издадени. Без доп. тежести … не са на лици пречки освен отказа на длъжностното лице по гр.състояние…

    1. Здравейте,
     Както сме посъветвали и друг наш читател, най-добре е да се обърнете към колегите от VD&A, които трябва да могат да ви съдействат.
     От значение е от коя държава е бъдещата ви съпруга, защото с някои страни съществуват проблеми с тези документи.
     Ако смятате, че ние можем да ви помогнем, сме на ваше разположение.
     С уважение,
     Адвокати.net

 2. Здравейте,

  Може ли пълнолетните ни деца да бъдат свидетели при сключване на граждански брак?

  1. Здравейте,
   Децата чии са? Пълнолетни ли са? Бракът в България ли ще се сключва? Бъдещите съпрузи български граждани ли са?
   Поздрави,
   Адвокати.net

   1. Децата са на двойката, желаеща да сключи граждански брак. Пълнолетни са. В България, български граждани.

 3. Всъщност, ако правилно съм разбрала, сега прочетох по-горе, че не е задължително да има свидетели.

 4. Имам граждански брак с чужденец сключен в Плевен. Преди 30 години той си замина за неговата държава, и аз никога не съм подала за развод.
  Имам ли право след като 30 години да подам развод без неговото съгласие

  1. Да, и според нас задължително трябва да предприемете необходимите стъпки.
   Поздрави,
   Адвокати.net

 5. Здравейте, имам брак с българин в България, който има три гражданства( българско, турско и белгийско) Той живее от 25 години в Белгия, има от белгийка две деца, теърди че не се е женил за нея. С мен има брак от 2015г. Та въпроса ми е, как мога да проверя дали найстина той няма брак преди това? Съмнява ме, че той има брак с белгийката и със мен също в България.

  1. Здравейте,
   Препоръчваме ви да се свържете с колегите от VD&A (www.bglaw.eu), които ще могат да ви съдействат най-добре. Офисът им е в сградата на белгийското посолство в София и е най-добре да им се обадите за да се договорите за среща.
   Поздрави,
   Адвокати.net

 6. Здравейте ,

  Приятеля ми е Белгиец и искаме в България да сключим граждански брак. От какви документи имаме нужда ? Задължително ли е да имаме свидетели ? След коклко време ще му издадат българска лична карта.
  Благодаря ви.

  1. Здравейте,
   Сключването на брак с гражданин на ЕС е изключително лесно, просто се обадете в общината, където ще го сключвате и те ще ви кажат какво точно ще ви трябва заради противоепидемичните мерки.
   Относно втората част на въпроса ви, приятелят ви няма да получи автоматично българска лична карта. Ако желае да се установи да живее в България ще трябва да подаде заявление за получаване на разрешение за пребиваване. Ще му е необходимо доказателство за адрес и доходи. Пишете ни ако имате нужда от помощ.
   Поздрави,
   Адвокати.net

 7. Македонка иска да се ожени за българин
  Какви документи и трябват за да сключи граждански брак и колко време ще чака да получи лична карта

  1. Здравейте,
   Зависи къде ще се сключва бракът (в коя държава), каква лична карта иска да получи македонката (продължително, постоянно пребиваване, гражданство?), но най-вече дали само тя иска да се ожени за българина или и той е съгласен?
   Поздрави,
   Адвокати.net

 8. Здравейте следното питане приятелят ми е ливанец но християнин и искаме да сключим брак тук във България,какви документи са му нужни и медицинско къде трябва той да си направи.Благодаря предварително.

  1. Здравейте,
   За да сключи брак в България, на бъдещия ви съпруг ще му е необходимо медицинско. Препоръчваме ви да се свържете с вашето джипи, което ще ви насочи към различните специалисти, които ще ви издадат необходимите документи. Най-важният документ, който ще му трябва е документ от Ливан, доказващ, че той не е женен, както и че няма пречки бракът му да се признае в Ливан. Останалите документи са като при български граждани.
   Имайте предвид, че ако желаете да узаконите престоят му в България, той ще трябва да се върне в Ливан, откъдето да кандидатства за виза Д.
   Поздрави,
   Адвокати.net

 9. Здравейте! Как стоят нещата със сключването на брак с гражданин на Русия? След сключването на брака, човека ще може ли да пребивава свободно в България, какви права ще има и ще трябва ли да чака за различните документи в Русия? След това ще може ли свободно да пътува с българския гражданин в ЕС? Има ли някакви особености при бракове с граждани от държава извън ЕС? Благодаря предварително!

  1. Здравейте,
   След брака, руският гражданин ще има право да кандидатства за получаване на виза Д и ако я получи, ще може да кандидатства за получаване на продължително пребиваване в България. Ако го получи, той ще може да пребивава в България и да упражнява трудова дейност. По принцип, съгласно определени европейски директиви, ще може и да пътува в други европейски държави, в случай, че е придружен от съпругът/ата си – български гражданин.
   Имайте предвид, че процедурите са сложни и процентът на откази е отчайващ. Ако имате нужда от съдействие ни пишете.
   Поздрави,
   Адвокати.net

 10. Искам да сключа брак с грък в Гърция задължително ли е в семейното ми положение което изискват да бъдат записани и децата ми който са припознати от баща им

  1. Здравейте,
   На този сайт не можем да ви предоставяме съвети за правни действия на територията на Република Гърция. Съветваме ви да се свържете с офиса в Атина за повече информация.
   Поздрави,
   Адвокати.net

 11. Искам да сключа брак с турчин в България. Какви документи са необходими? Ще има ли той, след брака право на кандидатстване за българско гражданство?

  1. Здравейте,
   Основните документи, които ще са ви необходими е документ от Турция, доказващ, че бъдещият ви съпруг няма сключен брак там, както и че няма пречка бракът му в България да бъде признат в Турция.
   След като сключите брак, той ще има право да кандидатства за виза Д и право на пребиваване, но за гражданство ще трябва да почакате няколко години.
   Поздрави,
   Адвокати.net

   1. Моят казус е подобенпи искам да попитам, ако приятелят ми влезе от Турция в България с виза за краткосрочно пребиваване /покана/, може ли да сключим брак в България или трябва да е постоянно/дългосрочно пребиваващ тук?

    1. Здравейте,
     Да, ще може да сключите брак тук. Поемате обаче един много сериозен риск. Ако приятелят ви още не е получил виза C и такава му бъде отказана сега (преди да сте се оженили), шансът му да получи в последствие виза D става наистина минимален.
     Поздрави,
     Адвокати.net

 12. Здравейте утре трябва да сключа граждански брак с мъжа ми. Един от свидетелите се разболя от корона вируси и е под карантина, каква е процедурата?

  1. Очевидно ще ви е нужен друг свидетел.
   Пазете се, защото свидетелите са заменими, за разлика от младоженците.
   Поздрави,
   Адвокати.net

 13. Добър ден, искам да попитам какви документи са необходими, за да сключа брак с албански гражданин в България? Благодаря Ви

  1. Здравейте,
   Най-важният документ, който ще ви е нужен е удостоверение от Албания, че бъдещият ви съпруг не е женен, както и че бракът ви в България може да бъде признат в Албания.
   Другите документи са като за български граждани.
   Поздрави,
   Адвокати.net

  2. Здравей Анелия,аз също искам да се омъжва за моя приятел който е Албанец, можеш ли да обясниш процедурата

   1. Здравейте,
    Ако ви е необходима единствено помощ за сключване на брака, то процедурите са лесни и ще се справите и сами.
    Ако обаче ви е нужно съдействие за да могат съпрузите ви да получат виза (виза Д) или право за пребиваване в България, ЕС , Швейцария или Норвегия, ви препоръчваме да се обърнете към организации, които се занимават изключително с такива казуси:
    https://www.ey.com/en_jp/people/ey-immigration-corporation, https://posolstvo.eu/ и др.
    Поздрави,
    Адвокати.net

 14. Здравейте!
  С приятелят ми, който е пакистанец но живее и учи в Кипър ( той е със студентски статут на пребиваване в Кипър; с пакистанско гражданство) , искаме да се оженим в България. Каква е процедурата и какви са шансовете това да се случи?
  Благодаря Ви!
  Поздрави !

  1. Здравейте,
   Ще ви е нужно удостоверение от Пакистан, че бъдещият ви съпруг не е женен, както и че бракът ви в България може да бъде признат в Пакистан.
   Няма пречка да можете да се ожените. Проблемите ще са, когато той реши (ако реши) да получи виза Д и разрешение за пребиваване в България.
   Поздрави,
   Адвокати.net

   1. В какъв смисъл ще има проблеми при издаване на виза Д? Ние ще искаме да живеем заедно. Как ще се осъществи това, ако не му разрешат тази виза?
    Поздрави!

    1. И още нещо: какви документи са му необходими от моя страна, за да влезне в България и да сключим брак?
     Сърдечно Ви благодаря!

     1. Здравейте, моят приятел също е пакистанец и в момента се опитваме да се оженим в България, но не искат да му издадат документ, който да твърди изрично,че бракът се признава в страната му, тъй като твърдят че по пакистанска процедура самото издаване на сертификата, че е неженен, означава,че бракът се признава. Говорихме с посолството им в София и твърдят, че могат да издадат такъв документ само след като брака е подписан. Кметството ни твърди, че може да се сключи брак пък само ако от посолството първо издадат съответния документ и си прехвърлят топката в момента. Никой не отстъпва и не знаем какво да правим вече. Моля свържете се с мен, ако при вас има различно развитие на нещата, за да можем да сравним и надявам се да можем да си помогнем

     2. Здравейте,
      На всички момичета, омъжени за пакистански граждани, най-горещо препоръчваме да прочетат „Войната на Гергана“ – историята на една българка и борбата и със системата за да може да живее заедно със съпруга си (пакистанец):
      https://posolstvo.eu/bg/blog/gergana-s-war/
      Всички статии по темата: https://posolstvo.eu/bg/posts/%d0%b1%d1%8a%d0%bb%d0%b3%d0%b0%d1%80%d0%b8%d1%8f-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b1%d0%b8%d0%b2%d0%b0%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b5/gergana-s-war/
      Който може и желае може да подкрепи каузата на Гергана и семейството и в социалните медии. Има много материали и в пресата по случая – https://dariknews.bg/novini/bylgariia/pakistanec-iska-da-stane-bylgarin-v-imeto-na-liubovta-video-2248444

 15. Здравейте.
  Аз съм Македонка, а приятела ми е България. Решени сме да сключим брак в България, защото искаме да живеем там.
  От какви точно документи се нуждая аз за да сключим брак?
  Предполагам но не съм сигурна, че след брака, ще трябва да направя заявка за гражданство, ако искам да съм постоянно в България и да мога да работя там. Дали предполагам правилно?
  Благодаря предварително

  1. Здравейте,
   Основният документ, който ще ви е необходим е такъв, доказващ, че не сте омъжена, както и че няма пречки бракът ви в България да бъде признат в Македония.
   За гражданство ви е още много рано да мислите. Ако желаете да живеете в България ще трябва да кандидатствате за виза Д и след това за право на продължително пребиваване.
   Ако ви е нужна помощ, не се колебайте да ни пишете.
   Поздрави,
   Адвокати.net

 16. Здравейте! Омъжена съм за български гражданин в Испания от 2004 год., но не сме правили нищо в България. Необходимо ли е да регистрираме брака си в България? Не се ли признава автоматично? Благодаря ви

 17. Здравейте. Ние сме българи със сключен брак в Англия. Може ли да се сключим брак в Бг , предоставяйки английския сертификат за брак

  1. Здравейте,
   Необходимо е да регистрирате брака си в България, не да го сключвате отново.
   Поздрави,
   Адвокати.net

 18. дъщеря ми иска да сключи брак с англичанин и двамата са разведени какви документи са нужни от негова страна.

  1. Здравейте Галина,
   Основните документи, които ще са им необходими е потвърждение, че не са женени (в случая, че са разведени), както и, че бракът им ще бъде признат за легален в държавата на другия. В зависимост от това, къде ще се сключи бракът (България или Великобритания), има и други документи, които ще трябва да представят. Можете да се свържете с колегите от Posolstvo.eu, които могат да ви окажат съдействие и в случай, че бъдещият съпруг на дъщеря ви се нуждае от разрешение за пребиваване в България.
   С уважение,
   Адвокати.net

 19. Привет. Какви документи са необходими за сключване на граждански брак във България от Български граждани? Здрави сме, нямаме имоти, просто сключване на брак със много тесен кръг от близки хора. И най вече ме интересува дали е необходим акт за раждане или може само със паспорт? В рамките на колко дни се вади всеки документ? Колко най рано трябва да запишем дата и Час за съвета! Питам защото живеем в чужбина и искаме да се оженим в България при близките си но нямаме много време за престой! Предварително благодаря за отговорът. Бъдете здрави.

  1. Здравейте,
   Отговаряли сме многократно на този въпрос, вижте другите ни коментари по темата.
   Ако имате нужда от съдействие с цел бракът да се сключи максимално бързо, моля да се свържете с нас.
   С уважение,
   Адвокати.net

   1. Благодаря. Прочетох повече от 20 въпроса и на всеки пише ливанец, гръг, албанец, турчин, руснак но никъде не видях българи! Та бихте ли написали отново? Благодаря.

    1. Здравейте,
     Намирате въпроси и отговори за чужденци, защото те са тези, които имат затруднения при сключването на брак с българи в България.
     Българските граждани не се нуждаят от правна помощ за сключване на брак в България. Най-добре е да се обадите в съответната община, където ще ви дадат изчерпателна информация и ще ви съдействат.
     Поздрави,
     Адвокати.net

 20. Здравейте!Необходимо ли е копие на документ от първи развод,при встъпване в втори брак в гражданското?Благодаря!

 21. Здравейте. Аз съм българка и имам скоро сключен брак в Словения със словенец EU. Може ли да се сключим брак в Бг , предоставяйки словенски сертификат за брак. И ако може какви още документи за брак трябват.
  Благодаря

  1. Здравейте,
   Трябва само да регистрирате брака си в България, не да го сключвате отново. Ако ви е нужно съдействие по процедурите ви препоръчваме да се обърнете към wedding@posolstvo.eu
   Поздрави,
   Адвокати.net

 22. Здравейте,
  Искам да попитам какви документи трябват за сключване на брак с Румънец и как трябва да процедирам?
  В Понеделник се прибирам в България и искам да знам как да постъпя тъй като той е от Румъния.
  Също така искам да попитам и нещо друго, бременна съм във 8ми месец и след като родя в България ще може ли бебето да вземе Фамилното име на бащата или не и как трябва да постъпя с паспорта на бебето за да може да мина границата и да се върна в Румъния :)?

  1. Здравейте,
   Препоръчваме ви да се обърнете към колегите от Posolstvo.eu, които ще могат да ви окажат професионално съдействие.
   Въпросите ви са многобройни и няма как да ви окажем съдействие чрез публичен форум.
   Поздрави,
   Адвокати.net

 23. Здравейте, аз съм българка, а партньорът ми с когото имаме две деца е ирландец.
  Прибираме се в България за десет дни и искаме да сключим граждански брак.
  Какви документи ще са му нужни на него и от къде може да ги получи?
  Благодаря ви
  ПС: ирландец от република Ирландия, а не от обединеното кралство.

  1. Здравейте,
   Казвали сме го много пъти. Ще му е необходим документ от Ирландия, потвърждаващ, че той е неженен/разведен/вдовец. Възможно е да ви поискат и документ, потвърждаващ, че бракът му ще се признае в Ирландия. Другите документи са като за брак между български граждани.
   Поздрави,
   Адвокати.net

  1. Здравейте,
   Ако бъдещият ви съпруг е български гражданин е най-добре да се обадите в общинската служба, където ще сключвате брак, откъдето ще ви предоставят изчерпателна информация относно техните конкретни изисквания.
   Ако е чужденец, можете да се свържете с нас за съдействие.
   Поздрави,
   Адвокати.net

 24. Здравейте аз съм българка приятелят ми е албанец живеем в Италия но искаме да сключим граждански брак в Албания какви дукоменти са ми нужни и ще се признава ли бракът ни в България и Италия.Благодаря предварително.

  1. Здравейте,
   Относно необходимите документи за сключване на брак в Албания следва да се обърнете към общинските власти в Албания, където възнамерявате да сключите брак.
   Относно признаване на брака ви, да той ще се признава, но за да получите право на пребиваване в Италия или България ще трябва да предприемете определени допълнителни действия, тъй като Албания не е член на ЕС.
   Поздрави,
   Адвокати.net

  2. Здравейте. Предстои ми сключване на брак с гражданка на РФ. Документът че няма пречки за сключване на брака е издаден от Генералното консулство на РФ. След неколкократни посещения в общината, когато бяхме готови с всички документи ме изненадаха с нови изискване за поставяне на Апостил на въпросния документ. Бихте ли могли да потвърдите че това е необходимо, тъй като според мен това е грешка? Благодаря предварително.

   1. Здравейте,
    За документите издадени от РФ не е необходим апостил. За повече инфромация – https://posolstvo.eu/blog/apostille/
    За съжаление обаче ще ви е изключително трудно да убедите в това общината.
    Поздрави,
    Адвокати.net

 25. Здравейте,

  Може ли свидетелите да са от семейството (например моята майка и бащата на булката) при подписването в гражданското?(нашите кумове не са от България, а самата сватба/църковен брак ще е друг ден)

  Поздрави,
  Петър

 26. При сключване на брак в България, между български и южнокорейски гражданин, до колкото ме посъветваха в ГРАО е необходимо да се издаде „Удостоверение за семейно положение“ на корейския гражданин, което да е с поставен печат Апостил. Но от корейското посолство, казват че е достатъчен документ, който те предоставят дигитално на своите граждани, което съответно всеки сам си разпечатва. Следващите стъпки би били превод и нотариална заверка.

  Ние живеем в Германия и за сега разговарях с двете страни само по телефона. Не ни остава друго освен да отидем на живо в България и да повторим същото обяснение.

  В крайна сметка нужен ли е печат Апостил и ако да, то как да се сдобием с него?

  Благодарности!

  1. Здравейте,
   Печат и апостил ви е нужен. Съветваме ви да прочетете статията https://posolstvo.eu/blog/apostille/.
   Ако ви е нужно съдействие ви препоръчваме да се свържете с колегите от Posolstvo.eu
   Поздеавим
   Адвокати.net

 27. Добър Ден !!!… Искам да пита , какви трябва документи за граждански брак между гражданин на Италия и гражданка на Русия с постоянно пребиваващи в България ?… Благодаря

  1. Здравейте Венера,
   На какво основание е получено постоянното пребиваване на руската гражданка? Тя била ли е вече омъжена и разведена?
   Поздрави,
   Адвокати.net

 28. Здравейте. С приятеля ще се оженим скоро. Той е българин, аз съм северно македонка. Интересува ма, ако сключим бракът в Македония, дали след ксто регистрираме бракът в България аз мога да кандидатствам за виза Д за България, или трябва да се оженим там за да имам правото да кандидатствам? Също искам да знам той от къде трябва да си изкара удостоверение че не е в брак с друга, и потвърждение че бракът ще бъде признат и в България?

  1. Здравейте,
   Няма значение къде ще се ожените – винаги можете да кандидатствате за виза Д.
   Ако се ожените в България, вие ще трябвате да изкарате документ, че не сте омъжена за друг и ,че бракът ви ще бъде признат в Македония.
   Поздрави,
   Адвокати.net

   1. Здравейте! Задължително ли е свидетелите да имат сключен брак?
    Благодаря

 29. Здравейте, може лица под 18 години да бъдат свидетели на граждански брак

 30. Здравейте!
  Плануваме да сключи брак тук в България с приятеля ми, австралиец, какви документи ще трябва да подготвим? И, има ли значение къде ще сключим брака впоследствие за виза Д, както от негова страна, така и от моя?
  Благодарности,
  Андреа

  1. Здравейте,
   Многократно сме коментирали въпроса относно необходимите документи за сключване на брак. Основният документ, който ще ви е нужен за да сключите брак в България са документ, който показва, че приятелят ви не е женен, както и че бракът ви в България ще се признае в Австралия.
   За да получи той виза Д и право за продължително пребиваване, ще е необходимо бракът ви или да е сключен в България, или да е регистриран в страната.
   Поздрави,
   Адвокати.net

 31. Здравейте! Приятелката ми е от Филипините, плануваме да сключим брак в България и да заживеем тук. Понеже във република Филипини, няма българско посолство, ще може ли приятелката ми да кандидатства за виза Д в консулството на България във Филипините или задължително трябва да пътува за да кандидатства за виза Д в действащото посолство на България намиращо се в Ханой, Виетнам? Благодаря!

  1. Здравейте,
   България няма консулство във Филипините. Може би имате предвид почетен консул, но той не може да ви издаде виза Д. Ще трябва да се обърнете към посолството ни в Ханой, Виетнам.
   Пишете ни ако ви е необходима помощ.
   Поздрави,
   Адвокати.net

   1. Благодаря за отговорът! Задължително ли е лично да се посети посолството на България в Ханой, Виетнам за да се издаде виза Д или е възможно от дистанция? Има ли други начини, по които приятелката ми може да получи право за продължително пребиваване в България?

    1. Задължително е лично да посети посолството да. Има различни възможности. Ако ви е необходима правна консултация можете да се обърнете към колегите от Posolstvo.eu, които най-добре ще могат да ви съдействат и дори на място в Ханой.

 32. Здравейте приятелят ми е български гражданин, както и Аз но в Белгия живе и планираме там да сключим брак какви документи трябва да нося с себе си. Тъй като не съм сключила брак с никой до сега.

  1. Здравейте,
   Писали сме изключително много по темата. Моля потърсете на сайта статиите ни и коментарите към тях и ще намерите всички отговори на въпросите си.
   Поздрави,
   Адвокати.net

 33. Здравейте!
  Приятелят ми е Македонец желаем , да сключим брак в България.
  Прочетох предните коментари за двойки желаещи да сключат брак с Македонци.
  Запитването ми е , от коя институция в Македония може да вземе документ ,че не е семеен .
  И след сключването на брака може ли да работи в чужбина.

  1. Здравейте,
   След сключването на брака, приятелят ви ще има право да се установи с вас във всяка държава членка на ЕС, но след като изпълните определени формални стъпки.
   Относно документа, че не е женен ви препоръчваме да се обърнете към Македонските министерства на външните работи и правосъдие за съдействие.
   Поздрави,
   Адвокати.net

 34. Бихте ли ми казали какви формални стъпки са необходими и към коя институция да се обърнем след сключването на брака .
  Благодаря ви !

  1. Здравейте,
   Можете да се обърнете към колегите от Posolstvo.eu, които се занимават изключително с подобни казуси.
   Поздрави,
   Адвокати.net

 35. Здравейте! Искам да попитам в България можем ли да сключем брак двама чужденци? (от Гърция и двамата) Ако да какви документи са нужни? Студенти сме и двамата в България.

  1. Здравейте,
   Ако единият от вас поне има българска карта за пребиваване – тогава, да!
   Поздрави,
   Адвокати.net

 36. Здравейте. Имам въпрос относно сключване на брак. Аз съм Българин, приятелката ми е украинка, в момента живея в Германия, искаме да сключиме брак във България, но въпроса е, тя като не-членка на EU, ще получи ли достъп да може да живее с мен в Германия за постоянно?

  1. Здравейте,
   Да, ще може. Но преди това трябва да преминете през определени процедури. Ако ви е нужно съдействие ни пишете.
   Поздрави,
   Адвокати.net

 37. Здравейте, скоро ще се омъжвам за приятелят ми който е Абланица, живеем в Швейцария,но искаме да включим брак в България, нужно ли е да кандидатства за виза ,и ако да каква е прогнозата.Благодаря Ви

 38. Здравейте, какви документи се изискват за сключване на брак в България между български и американски граждани? Колко време отнема процеса? Благодаря!

  1. Здравейте,
   Многократно сме отговаряли на този въпрос. Основните документи, които са ви необходими са свидетелство, че американският гражданин не е женен, както и такова, че няма пречки бракът ви да се признае в САЩ.
   Ако имате нужда от съдействие по получаване на право на пребиваване в България, можете да ни пишете.
   Поздрави,
   Адвокати.net

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *