Сключване на брак в Република България

 •  
 •  
 •  

Сключването на граждански брак в Република България е регламентирано в Семейния кодекс. Когато встъпващите в брак лица (или някое от тях) не са български граждани, следва да се имат предвид разпоредбите на Кодекса на международното частно право и на Закона за гражданската регистрация.

Какво е бракът?

Според българското законодателство бракът е равноправен съюз между мъж и жена, сключен по определен в закона ред с цел създаване на семейство. Подобно на многостранните договори при сключване на брак, сключващите го имат обща цел. Само гражданския брак има правно действие. Религиозният брак може да бъде сключен само след сключването на граждански брак и същия няма правно действие.

Изисквания

Граждански брак се сключва пред длъжностно лице по гражданско състояние (кметът, като встъпващите в брак избират общината без оглед техните постоянни или настоящи адреси. Мястото може да бъде променено ако са налице уважителни причини. За сключения брак се съставя акт за гражданско състояние. Бракът се счита за сключен с подписването на акта от встъпващите в брак и от длъжностното лице по гражданското състояние. Подписите на свидетелите нямат конститутивно действие, което може да обоснове извода, че присъствието на такива не е задължително.

Какво проверява длъжностното лице?

Преди сключването на брака, длъжностното лице по гражданското състояние е задължено да провери самоличността и възрастта на встъпващите в брак лица, както и представените от тях документи. Документите, които следва да се представят са:

 1. Медицинско свидетелство, че лицата не страдат от болест, която е пречка за брак;
 2. Ако е необходимо – декларация, че лицето е запознато със заболяването на другия, встъпващ в брак;
 3. Декларации, че не са налице пречките за брак на сключващите брак.

За встъпващите в брак лица, вписвани в регистъра на населението съгласно чл. 3, ал. 2 от ЗГР, длъжностното лице по гражданското състояние извършва проверка и относно следните обстоятелства:

 1. свързани ли са с други бракове;
 2. поставени ли са под пълно запрещение;
 3. съществува ли между тях родство по права линия без ограничения в степените и по съребрена линия до четвърта степен включително, както и осиновяване, което създава отношения на роднини по права линия или на братя и сестри.

Ако няма пречка за сключването на брака, длъжностното лице по гражданското състояние запитва встъпващите в брак дали са съгласни да встъпят в брак един с друг и след изричен утвърдителен отговор съставя акт за сключен граждански брак.

Как следва да се състави акта за граждански брак?

Актът за сключен граждански брак се съставя на формуляр по утвърден образец. Образецът е утвърден със заповед № РД-02-14-1646/09.09.2009 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството и министъра на правосъдието.

В полето „Акт за сключен граждански брак“ се вписват с арабски цифри номера, под който акта се съставя и датата, на която се съставя.

„Дата на сключване на брака“ – вписва се с арабски цифри датата, на която бракът се сключва в последователност: ден, месец, година (дд.мм.гггг). След това датата се вписва с думи;

„Място на сключване на брака“ – вписват се последователно наименованията на областта, общината и населеното място, където бракът се сключва. Когато бракът е сключен в чужбина се вписва само наименованието на съответната държава.

Данни за мъжа и данни за жената

Полетата „Данни за мъжа“ и „Данни за жената“ се попълват по един и същи начин.

„Име преди брака“ – вписва се последователно собственото, бащиното и фамилното име на лицето съгласно представения при сключването на брака документ за самоличност;

„Дата на раждане“ – вписва се с арабски цифри датата на раждане на лицето в последователност ден, месец, година (дд.мм.гггг), като данните се вземат от представения документ за самоличност;

„Възраст“ – с арабски цифри се вписват годините, които лицето е навършило към датата на сключване на брака. Възрастта се определя от длъжностното лице, спрямо датата на раждане на лицето;

„ЕГН/ЛНЧ“ – вписва се съответно единния граждански номер (ЕГН) или личния номер на чужденец (ЛНЧ) на лицето, като данните се вземат от представения документ за самоличност. Показателят не се попълва, когато лицето няма ЕГН или ЛНЧ;

„Месторождение“ – вписват се последователно наименованията на областта, общината и населеното място, където лицето е родено. Когато лицето е родено в чужбина се вписва само наименованието на съответната държава. Данните се вземат от представения документ за самоличност;

„Гражданство“ – вписва се наименованието на държавата, чийто гражданин е лицето, като данните се вземат от представения документ за самоличност. Ако встъпващият в брак е лице без гражданство в показателя се вписва текста „без гражданство“;

„Семейно положение преди брака“ – вписва се установеното семейното положение на лицето съобразно представената декларация и проверката в регистъра на населението или автоматизираните информационни фондове на ЕСГРАОН.

„Постоянен адрес“ – вписва се постоянният адрес, който лицето има към момента на сключване на брака.

„Документ за самоличност“ – вписват се номерът на представения документ за самоличност, датата на издаването му, както и от кого е издаден;

„Фамилно име след брака“ – вписва се фамилното име, което лицето е заявило съгласно чл. 12 от СК. Ако фамилното име не се променя, в този показател се вписва фамилното име, което е вписано в показател „Име преди брака“.

Данни за свидетелите

„Име“ – вписва се името на лицето, съгласно представения документ за самоличност;

„ЕГН/ЛНЧ“ – вписва се съответно единния граждански номер (ЕГН) или личния номер на чужденец (ЛНЧ) на лицето, като данните се вземат от представения документ за самоличност. Ако лицето няма ЕГН или ЛНЧ в този показател се вписва с арабски цифри датата на раждане в последователност ден, месец, година (дд.мм.гггг), като данните се вземат от представения документ за самоличност.

Данни за режима на имуществени отношения

В полето „Режим на имуществени отношения“ се вписва съответно: „законов режим на общност“, „законов режим на разделност“ или „договорен режим“, в зависимост от избора на встъпващите в брак.

Законов режим на разделност

Когато е избран „законов режим на разделност“ в това поле се вписват и номера и датата на представената от встъпващите в брак обща декларация с нотариална заверка на подписите, и регистрационния номер на нотариуса, направил заверката.

Договорен режим

Когато е избран „договорен режим“ в това поле се вписват и датата и регистрационния номер на сключения брачен договор, както и номера, под който нотариусът е вписан в регистъра на нотариалната камара и района му на действие, като данните се вземат от представеното удостоверение от нотариус.

За брак, сключен в чужбина

Когато се съставя акт за сключен в чужбина брак, в това поле се вписват данните за режима на имуществените отношения без изменение, така както са записани в представения препис (чл. 72, ал. 3 от ЗГР).

Когато в преписа от акта за брак, съставен в чужбина, не се съдържат данни за избрания режим на имуществени отношения, полето не се попълва.

Документи, представени при съставяне на акта

В тази графа се вписват документите, които встъпващите в брак трябва да представят на длъжностното лице по гражданското състояние съгласно СК, КМПЧ и ЗГР:

– декларации относно липсата на пречки за сключване на брак и за осведоменост за заболяванията на другия;

– медицински свидетелства;

– разрешението на районния съдия, когато някой от встъпващите в брак е непълнолетен;

– декларация относно семейното положение, когато някой от встъпващите в брак е със статут на бежанец или с хуманитарен статут в Република България.

Особености при сключване на брак с чужденец

Когато лицето, встъпващо в брак е чужд гражданин или лице без гражданство, същото трябва да удостовери пред длъжностното лице по гражданското състояние, че неговото отечествено право признава брака, сключен пред български компетентен орган и че по неговото отечествено право няма пречки за сключване на брака (КМПЧ, чл. 77). Документът, с който тези обстоятелства се удостоверяват се вписва в това поле.

Особености при сключване на брак в чужбина

Когато се съставя акт за сключен в чужбина брак, в това поле се вписват номера, датата и мястото на издаване на чуждестранния документ за сключен брак.

Когато се съставя акт за сключен в чужбина брак, в това поле се вписват данните на длъжностното лице, което съставя акта в Република България.

2 thoughts on “Сключване на брак в Република България

 1. ЗДРАВЕЙТЕ, благодаряви за подробните разяснения на вашия сайт.
  Дали отговаряте на въпроси?
  Имам такъв относно:
  Установяване липсата на пречки – в КМПЧ се казва само това:
  Чл. 77. Чужд гражданин или лице без гражданство трябва да удостовери пред българския орган по гражданското състояние, че:
  1. неговото отечествено право признава брака, сключен пред чуждестранен компетентен орган;
  2. по неговото отечествено право няма пречки за сключване на брака.

  КАК ЕДИН ЧУЖДЕНЕЦ БИ МОГЪЛ ДА УДОСТОВЕРИ ТОВА?

  1. Здравейте,
   Съветваме ви да изпратите запитване на info-request@bglaw.eu . Колегите най-добре ще могат да ви отговорят на този конкретен въпрос.
   Поздрави,
   Адвокати.net

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *