Събиране на семейства

Събирането на семейства е процедура, регламентирана в Закона за чужденците в Република България

За кого се отнася процедурата „събиране на семейства“?

Съгласно § 40 от Закона за чужденците в Р. Б. (ЗЧРБ) законът въвежда изискванията на Директива 2003/86. Съгласно чл. 8, ал. 4 ЗЧРБ след приемане и одобряване на заявление за събиране на семейството на членовете на семейството се издават визи по облекчена процедура при условия и по ред, определени с акт на Министерския съвет.

Съгласно съгласно § 1а ЗЧРБ събиране на семейство е влизане и пребиваване в държава членка на членове на семейството на чужденец, пребиваващ законно в тази държава членка, с цел да съхрани единството на семейството, независимо дали семейните връзки са възникнали преди или след влизането на това лице.

Аз съм български гражданин, сключил съм брак с чужденец, може ли той да дойде в България чрез процедурата „събиране на семейства“?

Отговорът е НЕ! Процедурата се отнася само за чужденците, които пребивават законно на територията на Република България. Само те могат да се възползват от възможностите за процедурата. В описания случай, ще следва да извървите различна процедура. Зависи от конкретния казус. За повече информация – Може ли чужденец, съпруг на български гражданин, да получи пребиваване в България без виза тип “Д”?, Сключване на брак между чужденец и български гражданин. Практически проблеми.

Каква е процедурата за „събиране на семейства“?

В чл. 12, ал. 1 ППЗЧРБ изрично е посочено, че за получаване на право на продължително пребиваване на основание чл. 24, ал. 1, т. 13 ЗЧРБ на член на семейството на чужденец, с право на постоянно пребиваване, с цел събиране на семейството, чужденецът с разрешено пребиваване подава в дирекция „Миграция“ или в областната дирекция на Министерството на вътрешните работи заявление по образец, към което прилага необходимите документи, а именно:

 1. копие на редовен паспорт или заместващ го документ на члена на семейството със срок на валидност не по-малко от 6 месеца считано от датата на подаване на заявлението със страниците на снимката и личните данни;
 2. доказателства за осигурено жилище;
 3. доказателства за стабилни, редовни, предвидими и достатъчни средства за издръжка за членовете на семейството, без да се прибягва до системата за социално подпомагане, в размер, не по-малък от минималната месечна работна заплата или минималната пенсия за страната, за срока на пребиваване на територията на Република България;
 4. свидетелство за съдимост на члена на семейството, издадено към датата на подаване на документите от държавата, чийто гражданин е чужденецът, или от държавата на обичайното му пребиваване – при първоначално подаване на заявлението;
 5. удостоверение за брак или удостоверение за раждане;
 6. документи относно обстоятелствата за издръжка на членовете на семейството и необходимостта от полагане на лични грижи поради здравословни причини в случаите по чл. 2, ал. 4 ЗЧРБ.

Становище по заявлението дават и Държавна агенция „Национална сигурност“ и Дирекция „Консулски отношения“ в Министерството на външните работи.

Подал съм заявлението, какво става след това?

След извършване на горните действия „заявлението се разглежда и решава“. В алинея 4 на чл. 12 ППЗЧРБ е посочено, че за взетото решение за събиране на семейството директорът на дирекция „Миграция“, директорът на областната дирекция на Министерството на вътрешните работи или оправомощени от тях длъжностни лица уведомяват писмено заявителя по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Подлежи ли на обжалване отказа по заявление за „събиране на семейства“?

Въпреки че не е разписано изрично, отговорът е ДА! Ако имате отказ по заявлението се, същият представлява индивидуален административен акт, тъй като с него компетентния орган се произнася по искането, с което е сезиран чрез подаденото заявлението.

“Ситизеншип енд инвесмънтс” ООД, предоставя услугата по правна защита и съдействие при цялостната процедура за събиране на семейства, както и обжалване на евентуален отказ. В случай, че се нуждаете от правен съвет или съдействие, не се колебайте да се обърнете към нас. Можете да отправяте запитванията си на имейл адрес: info@bglaw.eu и на телефон: 02/4260393 и наш адвокат ще се свърже с Вас.

2 thoughts on “Събиране на семейства

 1. Здр.От 2013г.имам сключен граждански брак с албански гражданин с който от 10 години живеем в Германия.Какво трябва да се направи за да получи българско гражсанство?Брагодаря.

  1. Здравейте Павлина,
   За съжаление към момента съпругът Ви няма как да получи българско гражданство. Изпуснали сте доста години, като е трябвало да получите разрешение за пребиваване отдавна. Това, което можете да направите сега е да се опитате да получите виза Д и след това разрешение за пребиваване. След това, в зависимост и от внесените законопроекти ще имате възможност евентуално да кандидатствате и за българско гражданство.
   Поздрави,
   Адвокати.net

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *