Уволнение. Неявяване на работа. Особени случаи.

За да е законосъобразно едно дисциплинарно уволнение, процедурата за налагането му следва да е изпълнена последователно и точно, съгласно изискванията на Кодекса на труда.               

Кога едно уволнение е законосъобразно?

Законността на едностранното прекратяване на трудовото правоотношение се обуславя от проявлението на обстоятелствата, предвидени в чл. 195 КТ във вр. с чл. 190 КТ, чл. 194, ал. 1 КТ и чл. 193, ал. 1 КТ. След установяването факта на нарушението на трудовата дисциплина, нарушителя, времето и мястото на извършване на противоправното неизпълнение на трудовите задължения, работодателят е длъжен да субсумира тези обстоятелства под диспозицията на правната норма, регламентирана в чл. 195 КТ, във връзка с чл. 190, чл. 186 и 187 КТ, вследствие на което може да упражни своето потестативно субективно право да уволни дисциплинарно виновния служител.                                                                                                                                  

Какво следва да направи работодателя?

дисциплинарно уволнение

При налагане на съответното дисциплинарно наказание работодателят трябва да индивидуализира противоправното дисциплинарно деяние, както и субекта на нарушението – чл. 189, ал.1 КТ. За да наложи дисциплинарно наказание на определен работник или служител, работодателят е длъжен да проведе дисциплинарно производство, в което най-напред следва да установи факта на нарушение на трудовата дисциплина. На второ място – да определи вида на дисциплинарното наказание, да издаде заповед за неговото налагане, и най-накрая да връчи тази заповед на лицето, извършило нарушението.

Кога работодателя може да наложи дисциплинарно наказание „уволнение“?

  1. неявяване на работа в течение на два последователни работни дни;
  2. три закъснения или преждевременни напускания на работа в един календарен месец, всяко от които не по-малко от 1 час; системни нарушения на трудовата дисциплина;
  3. злоупотреба с доверието на работодателя или разпространяване на поверителни за него сведения;
  4. ощетяване на гражданите от работници или служители в търговията и услугите чрез измама в цената, теглото, качеството на стоката или услугата;
  5. участие в хазартни игри чрез телекомуникационни средства на предприятието и се възстановяват направените разходи в пълен размер;
  6. други тежки нарушения на трудовата дисциплина.

Неявяване на работа в два последователни дни

Според константната практика на ВКС неявяване на работа в течение на два последователни работни дни, е нарушение на трудовата дисциплина, регламентирано в  чл. 190, ал. 1, т. 2 КТ, при наличие на което работодателят може да наложи най – тежкото, установено в КТ дисциплинарно наказание по чл. 188, т. 3 КТ – уволнение. Неявяването на работа се свежда до пълното неизпълнение на основното задължение на работника да се постави на разположение на работодателя в уговореното работно време и за да е основание за налагане на най-тежкото дисциплинарно наказание следва да е извършено поне два последователни дни. 

Какво следва да направи работодателя, в случай, че установи, че работника отсъства два последователни дни?

Съгласно чл. 193, ал. 1 КТ в стадия на установяване на факта на нарушението на трудовата дисциплина работодателят е длъжен да изслуша работника или служителя или да приеме писмените му обяснения. Това задължение на работодателя като орган на дисциплинарна власт предпоставя правото на работника или служителя да бъде изслушан или да даде писмени обяснения. То съответства на конституционното право на последния за защита като гражданин и определя дисциплинарното производство като състезателно.

Особени случаи

Какво следва да направи работодателя, ако работника/служителя има ТЕЛК?

Преди да наложи дисциплинарното наказание Работодателят следва да поиска и получи мнение на ТЕЛК и разрешение от инспекцията на труда, ако работника/служителя, страда от заболяване, което попада в чл. 1, ал. 1 от  Наредба № 5/1987 г. на министъра на здравеопазването.                                                                                  

Задължително ли е мнението на ТЕЛК за работодателя?

Според утвърдената съдебна практика мнението на ТЕЛК трябва да има съдържанието, визирано по чл. 4, ал. 2 от Наредба № 5/1987 г., но адресат на това задължение не е работодателят, а Инспекцията по труда.

 Наличието на мнение на ТЕЛК се контролира от Инспекцията по труда съобразно разпоредбите на Наредба № 5, като представлява един от документите, който се представя пред  Инспекцията по труда.

Независимо от мнението на ТЕЛК, преценката на Инспекцията по труда е суверенна и може да бъде дадена, въпреки че лицето страда от посочено заболяване в Наредба № 5/1987 г. и становището на ТЕЛК – в този смисъл проф. В. Мръчков „Преглед на практиката на ВКС по предварителна закрила при уволнение“ сп. Адвокатски преглед бр. 12/2013 г.

Длъжна ли е Инспекция по труда да се съобрази с мнението на ТЕЛК?

Предвид изрично използвания от законодателя термин „мнение“ в разпоредбата на чл. 333, ал. 2 от КТ, същото – във формата на ЕР на ТЕЛК по чл. 4 от Нар. № 5/1987 г., има само информативен характер и не обвързва по задължителен начин окръжната инспекция по труда – тя може да не се съобрази с това мнение при даването или отказването на разрешение за уволнението на съответния работник или служител (по този въпрос в съдебната практика никога не е имало колебания и тя е трайно установена).

Това е така, защото разпоредбата на чл. 333, ал. 2 от КТ е специална по отношение на разпоредбата на чл. 113, ал. 3 от ЗЗ (съгласно която решенията на органите на медицинската експертиза, които не са обжалвани или редът за обжалването им е изчерпан, са задължителни за всички лица, органи и организации в страната) и дерогира приложението на последната в случаите, когато ТЕЛК дава мнение по чл. 333, ал. 2 от КТ под формата на ЕР по чл. 4 от Нар. № 5/1987 г. 

Очаквайте скоро Уволнение при други тежки нарушения на трудовата дисциплина и Уволнение при злоупотреба с доверието на работодателя.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *