Мерки за неотклонение

Мерките за неотклонение са вид мерки за процесулана принуда. Те могат да се наложат само на…

Какви са правата ни при трудова злополука?

В случай, че се намирате в трудово правоотношение, при възникване на трудова злополука, работника/служителя има право…

Отказ за изплащане на застрахователно обезщетение

Какви са правата ни при отказ от страна на застрахователя да изплати на наследниците обезщетение Отказ…

Брак между българин и чужденец

Възможности за придобиване на българско гражданство Бракът с български гражданин не осигурява автоматично българско гражданство. Той…

Събиране на семейства

Събирането на семейства е процедура, регламентирана в Закона за чужденците в Република България За кого се…

Щета на автомобил? Какви са правата ни?

След установяване на щетата, на първо място следва да уведомите органите на МВР, а след това…

Валутни престъпления

Престъпления по чл. 251 Разпоредбата на чл. 251 НК бе променена, досегашната редакция бе, както следва:…