Придобиване на българско гражданство

 •  
 •  
 •  

Гражданство по натурализация

Гражданството се придобива по рождение и чрез натурализация ако лицата отговарят на законовите условия.

Гражданство по рождение

Българското гражданство по рождение възниква винаги в два случая – когато поне единият родител на лицето е български гражданин (чл. 25 К, чл. 8 ЗБГ) или когато лицето, което не придобива друго гражданство по произход, е родено на територията на Република България. Конституцията от 1991 г. не допуска лишаване от гражданство на български гражданин по рождение. Произходът е основен принцип за придобиване на българско гражданство, който се допълва с принципа на месторождението. Придобиването на гражданство по месторождение има за цел да не се допусне безгражданственост на лицата.

Според чл. 10 от ЗБГ лице, родено в България или на обекти, върху които се разпростира държавният суверенитет, от родители небългарски граждани, придобива българско гражданство, ако не придобива гражданство, въз основа на гражданството на родителите си.

Обща натурализация

Натурализацията на чужд гражданин е възможна само при наличието на определени изисквания, на които трябва да отговаря лицето и съгласие на държавата да му предостави гражданство.

Дългосрочното или по постоянното пребиваване, получено преди най-малко 5 години е основно изискване за придобиване на българско гражданство по обща натурализация.

По общ ред чужденец може да придобие българско гражданство, ако има местожителство или постоянно местопребиваване в Р България в продължение най-малко на пет години към момента на подаване на молба за придобиване на гражданство.

Законовите предпоставки

Законът изисква наличието на 6 условия към датата на подаване на молбата за натурализация, за да придобие българско гражданство по общия режим лице, което не е български гражданин:

 • пълнолетие;
 • разрешение за постоянно пребиваване не по-малко от 5 години;
 • лицето да е неосъждано;
 • да има доходи и занятие;
 • да владее български език;
 • да е освободен от досегашното си гражданство.

Специалният режим за натурализация изисква лицето да е пребивавало постоянно на законно основание 3 години на територията на страната към деня на подаване на молба за натурализация и да отговаря на останалите условия от общия режим.

Брак с български гражданин

Сключването на брак от български гражданин или гражданка с чужда гражданка или гражданин не води автоматически до промяна на тяхното гражданство. Промяната на гражданството на единия съпруг не променя гражданството на другия. Придобиването или освобождаването от гражданство на другия съпруг е въпрос на личен избор.

Осиновяване

Осиновяването не води до промяна на гражданството на осиновения, но то е предпоставка, която улеснява придобиването или освобождаването от българско гражданство.

Гражданство за особени заслуги

Съгласно чл. 16 от ЗБГ „Лице, което не е български гражданин, може да придобие българско гражданство, без да са налице условията по чл. 12, ако Република България има интерес от натурализацията му или ако лицето има особени заслуги към Република България в обществената и икономическата сфера, в областта на науката, технологията, културата или спорта.” Чл. 16 от ЗБГ предвижда привилегирована процедура за придобиване на българско гражданство от чужденци поради особени заслуги в различни области, включително и в областта на икономиката. При прилагането на този ред се налага това лице да е пребивавало в страната и да е развивало дейност, дала съществен икономически резултат, което е доказателство за неговия личен принос за икономиката.

Гражданство извършване на инвестиции в българската икономика

С последните изменения на Закона за българското гражданство от месец февруари 2013 год. се създаде нова разпоредба – чл. 14а от ЗБГ, съгласно която чужденец може да придобие българско гражданство по натурализация в по-кратък срок при следните две хипотези:

 • преди не по-малко от една година е получил разрешение за постоянно пребиваване в Република България на основание чл. 25, ал. 1, т. 6 или 8 от Закона за чужденците в Република България поради вложени от него над 1 000 000 лв. за придобиване на: а) акции на български търговски дружества, търгувани на български регулиран пазар; б) облигации и съкровищни бонове, издадени от държавата или от общините, с остатъчен срок до падежа, в) право на собственост върху обособена част от имуществото на българско търговско дружество с повече от 50 на сто държавно или общинско участие в капитала по Закона за приватизацията и следприватизационния контрол или вложена в капитала на българско търговско дружество, чиито акции не са търгувани на регулиран пазар, сума не по-малка от 6 000 000 лв и освен това чужденецът следва да е вложил не по-малко от 1 млн. лв. в капитала на българско търговско дружество, което изпълнява приоритетен инвестиционен проект, сертифициран по реда на Закона за насърчаване на инвестициите.
 • преди не по-малко от една година е получил разрешение за постоянно пребиваване в Република България на основание извършвана дейност, сертифицирана по реда на Закона за насърчаване на инвестициите, удостоверено от Министерството на икономиката, през която извършените и въведени в експлоатация инвестиции са поддържани над минималния праг за издаване на сертификат за инвестиция клас А по реда на Закона за насърчаване на инвестициите, което се удостоверява от Министерството на икономиката, енергетиката и туризма.

Законът за чужденците в РБългария също съдържа икономически предпоставки за предоставяне право на пребиваване. Следва да се направи уточнението, че за придобиване на българско гражданство е от значение само разрешеното на лицето дългосрочно или постоянно пребиваване. Продължителното пребиваване, което е за срок от до 1 година, не се взема под внимание при изчисляване на изискуемия срок на пребиваване по ЗБГ. Но ако едно лице придобие право на продължително пребиваване в страната на база осъществявана от него инвестиционна или търговска дейност и ако поддържа тази дейност и разкритите работни места ще има възможност да подновява разрешителното си за продължително пребиваване и след 5 години ще може да придобие статут на дългосрочно пребиваващ в страната. След придобиването му статутът на дългосрочно пребиваване е постоянен На чужденец, получил статут на дългосрочно пребиваващ, се издава разрешение за пребиваване на дългосрочно пребиваващ в Европейския съюз съгласно изискванията на Регламент (ЕО) № 1030/2002 на Съвета от 13 юни 2002 г. относно единния формат на разрешенията за пребиваване за гражданите на трети страни. За получаване на разрешение за постоянно пребиваване в страната са поставени завишени критерии. Икономически основания за получаване на право на постоянно пребиваване от чужденец са когато същият е:

 • вложил над 1 000 000 лв. или увеличил вложението си с този размер чрез придобиване на:
  • акции на български търговски дружества, търгувани на български регулиран пазар;
  • облигации и съкровищни бонове, както и производни от тях инструменти, издадени от държавата или от общините, с остатъчен срок до падежа, не по-кратък от 6 месеца;
  • право на собственост върху обособена част от имуществото на българско търговско дружество с повече от 50 на сто държавно или общинско участие в капитала по Закона за приватизация и следприватизационен контрол;
  • дялове или акции, собственост на държавата или общините в българско търговско дружество по Закона за приватизация и следприватизационен контрол;
  • българска интелектуална собственост – обекти на авторското право и сродните му права, защитени с патент изобретения, полезни модели, търговски марки, марки за услуги и промишлен дизайн;
  • права по концесионни договори на територията на Република България;
 • вложил в капитала на българско търговско дружество, чиито акции не са търгувани на регулиран пазар, сума не по-малка от 6 000 000 лв.;
 • извършил инвестиция в страната чрез внасяне в капитала на българско търговско дружество на не по-малко от 500 000 лв., като чужденецът е съдружник или акционер с поименни акции и притежава не по-малко от 50 на сто от капитала на дружеството и в резултат на вложението са придобити нови дълготрайни материални и нематериални активи на стойност не по-малко от 500 000 лв. и са разкрити най-малко 10 работни места за български граждани, поддържани за срока на пребиваването, удостоверено от Министерството на икономиката, енергетиката и туризма;
 • извършва инвестиционна дейност, сертифициран по реда на Закона за насърчаване на инвестициите, удостоверено от Министерството на икономиката, енергетиката и туризма.

За целите на оценката при издаването на удостоверенията в последните две хипотези от Министерството на икономиката, енергетиката и туризма могат да послужат годишните финансови отчети и доклади за дейността на предприятието, заверени от одитор, регистриран по Закона за независимия финансов одит, справките от Националната агенция за приходите, общините.

Под инвестиции се има предвид влагането на средства в дълготрайни материални и нематериални активи за създаване, разширяване или модернизация на предприятия у нас и което като резултат е довело до създаване на нови работни места. Закона за насърчаване на инвестициите посочва на какви условия следва да отговорят инвестициите по смисъла на този закон, а именно:

 • да са свързани със създаването на ново предприятие, с разширяването на съществуващо такова, с разнообразяване на производството на предприятието или неговата дейност с нови продукти или със съществена промяна в цялостния производствен процес на съществуващо предприятие или дейност;
 • да се осъществяват в икономически дейности, посочени в правилника за прилагане на закона – преработваща промишленост; от сектора на услугите – дейност в областта на информационните технологии, научноизследователска и развойна дейност, образование, хуманно здравеопазване и медико-социални грижи с настаняване; складиране на товари и спомагателни дейности в транспорта; както и всички приоритетни инвестиционни проекти. За приоритетни инвестиционни проекти се смятат тези по Регламент 800/2008, като например инвестиционни проекти, свързани с научноизследователска и развойна дейност, с опазване на околната среда, помощ за работници в неравностойно положение или работници с увреждания;
 • приходите от изпълнявания инвестиционен проект да са най-малко 80 на сто от общите приходи на предприятието на инвеститора;
 • срокът за изпълнение на инвестицията да е до три години от датата на започване на работата по проекта до неговото завършване;
 • в един обект да не са под минималния размер, определен с правилника за прилагане на закона – минималния размер на инвестициите варират от 2 млн.лв. до 20 млн. лв. в зависимост от категорията и вида на инвестицията. Този размер може да бъде намален размер до три пъти за инвестиционни проекти, които ще се реализират изцяло в административните граници на икономически необлагодетелстваните региони, определени с правилника за прилагане на закона или за инвестиции във високотехнологични дейности от индустриалния сектор на икономиката;
 • най-малко 40 на сто от приемливите разходи за материални и нематериални инвестиции да се финансират чрез собствени ресурси;
 • да създават и поддържат заетост, пряко свързана с осъществяването на инвестиционния проект; да води до увеличаване броя на служителите; създадената заетост да се поддържа за минимален период от 5 години в случай на голямо предприятие и за минимален период от три години в случай на малки и средни предприятия;
 • инвестицията в икономическата дейност да се поддържа в съответния регион по местонахождение най-малко 5 години, а в случай на малки и средни предприятия – три години;
 • придобитите дълготрайни материални и нематериални активи да са нови.
 • За инвестиции, които отговарят на тези условия се издава сертификат, който удостоверява класа инвестиция.

За повече информация

Задълбочен анализ на българската програма за гражданство, както и отговори на много въпроси относно допустимите инвестиции, можете да получите от сайта (на английски) Bulgarian-citizenship.org.

Чужденец, който има разрешение за дългосрочно или постоянно пребиваване, може да влиза в и да напуска страната без виза. Лице, което 1. е от български произход; 2. осиновено е от български гражданин при условията на пълно осиновяване или 3. единият му родител е български гражданин или е починал като български гражданин, придобива българско гражданство без да се изисква да е получило преди това разрешение за пребиваване в страната.

За допълнителна информация (на английски), моля посетете: Immigration to Bulgaria и Bulgarian Passport and Citizenship trough Investment

15 thoughts on “Придобиване на българско гражданство

 1. Имам три деца на възраст 9.10.11гудини родени извън България .аз имам българско гражданство от 1992г .как могат да получат българско гражданство.

  1. Здравейте Ахмед,
   В случай, че сте придобили българско гражданство, то и децата ви имат право на българско гражданство по произход. За съжаление процедурата за кандидатстване съвсем не е лесна, поради което ви препоръчваме да се обърнете към имиграционен консултант за съдействие. Ако желаете да ви насочим, моля да се свържете с нас.

 2. Здравейте! Искам да получа гражданство по рождение, но родителите ми не са граждани на България, аз съм живяла там(в град София)7 години, в следващата година ще стана на 18години, и искам да зная какво ми трябва за да получа гражданство(документи) аз сега живея в друга страна, надявамсе че ще ми помогнете. Благодаря!

  1. Здравейте,
   Българско гражданство не може да се придобие единствено на основание, че сте роден в България. Ако поне единият от родителите ви беше гражданин на България, то тогава и вие щяхте да сте български гражданин, но това очевидно не е така. Фактът, че сте живяли 7 годни в България би могъл да е от значение и полза за получаване на гражданство, но има много факти, които не са ни известни за вас, поради което не можем да ви дадем правен съвет на този етап. Препоръчваме ви да се свържете с Българско гражданство, които ще ви окажат съдействие.
   С уважение,
   адвокати.net

 3. Здравейте,
  Живея в Р.Турция и съм с двойно гражданство. Съпругата ми е гражданка на Р.Турция. Имаме две деца които получиха Българско гражданство. Съпругата ми от 10 години е с постоянно пребиваване в Р.България поради това че е родител на дете с българско гражданство. Може ли да получи българско гражданство без да владее български език?

  1. Здравейте,
   За съжаление, съгласно описаните обстоятелства, съпругата ви ще може да получи българско гражданство само след успешно полагане на изпит по български език.
   Ако желаете можете да се свържете с нас за да ви насочим към най-подходящите курсове по български език, които ще подготвят кандидата до необходимото за полагане на изпита ниво.
   С уважение,
   Екипът на Адвокати.net

 4. Здравейте,
  Аз съм сръбски гражданин и имам постоянно пребиваване в Република България.
  Кандидатствах за българско гражданство чрез обща натурализация (брак с български гражданин, 2018 год.)и едно от условията е, че имам удостоверение от работодателя, че лицето работи по трудова или служебно правоотношение. Последната информация за моя преписка е публикувана на уебсайта https://publicbg.mjs.bg/ е „Кореспонденцията ви трябва да бъде финализирана, преди да бъде разгледана от Гражданския съвет“. Въпросът ми е, на този етап трябва ли да изпратя отново документ (удостоверение на работодателя), защото смених работата?
  С уважение,

  1. Здравейте,
   Недоумяваме как сте кандидатствали за българско гражданство, единствено на основание, че имате сключен брак с български гражданин през 2018г?
   Поздрави,
   Адвокати.net

 5. Здравейте, грузинец съм,с постоянно пребиваване в България, женен за българка от 18 години,искам да подам документи за българско гражданство,обаче в момента от 10 месеца съм без работа,и не мога да докажа доходите, защото ги нямам , задължително ли трябва да започна работа за да подам документи или не,и друг по актуален въпрос е мога ли да работя в Европа командирован от българска фирма.

  1. Здравейте,
   Съществува практика на Съда на Европейския Съюз, на която бихте могли да се позовете и по този начин да получите възможност да кандидатствате за българско гражданство във вашата ситуация. Същевременно националната правна рамка ви вменява задължение за наличие на доход, което задължение е в колизия с някои от практиките на Съда на ЕС. Препоръчваме ви да наемете професионална специализирана кантора, която ще може да ви съдейства в процеса по кандидатстване за българско гражданство. Моля пишете ни ако искате да ви препоръчаме или съдействаме.
   Съгласно директивите на ЕС, след като имате постоянно пребиваване в България, вие имате право на свободно придвижване в ЕС, но това ви право не се разпространява автоматично на правото ви да упражнявате трудова дейност.
   Поздрави,
   Адвокати.net

 6. Az sam od makedonija ednas sam kandidatsvalza blgarsko grazdanstvo po proishod az imam udostovorenie za proishod no nisto ne stana poiskaha mi oste dokumenti i az se otkazah da se zanimavam poneze imam brak s blgarka .imam postojano prebivavane na 18juni ste stanat 3godini.

  1. Здравейте,
   Имате ли нужда от съдействие?
   Поздрави,
   Адвокати.net

 7. Здравейте,
  Аз съм македонец, но с придобито българско гражданство от няколко месеца.Имам две деца едното е пълнолетно,другото е на 15 години който са само македонски граждани но с придобити документи да учат и имат лични карти в България.И двамата са с мен в България и са записани в средно училище.
  Има ли начин да придобият българско гражданство чрез мен.
  Моля за съвет.

  Благодаря ви предварително!

  1. Здравейте,
   Да, и двете ви деца ще могат да придобият българско гражданство, но процедурата е доста сложна. Препоръчваме ви да се свържете с колегите от http://www.bulgarian-citizenship.org , които ще ви могат да ви окажат съдействие.
   С уважение,
   Адвокати.net

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *