Вашите права при отменен/закъснял полет

Правна уредба

Вашите права при отмяна на полет се регулират основно с РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 261/2004 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 11 февруари 2004 година относно създаване на общи правила за обезщетяване и помощ на пътниците при отказан достъп на борда и отмяна или голямо закъснение на полети, и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 295/91. Регламентът е приложим, тъй като представлява част от Общностното право на ЕС и същият е с пряко приложение в страните от ЕС, каквато е и България.

Приложение на Регламента

Съгласно чл. 3, т.1 б.“а“ от Регламента, последния се прилага за пътници, заминаващи от летище, намиращо се в държава-членка, към която договора се прилага.

Какви права предоставя Регламента?

Обезщетение за неимуществени вреди

Фиксирано обезщетение

Регламент 261/2004 г. предоставя правото на пътници да получат фиксирано парично обезщетение, без да трябва да доказват причинените им неимуществени вреди – безспокойство и неудобство в случай, че:

а/ им е отказан достъп на борда против тяхната воля;

б/ техният полет е отменен;

в/ техният полет е закъснял.

Обезщетение на индивидуално претърпени неимущаствен вреди

Фиксираното обезщетение по Регламент № 261/2004, не изключва доказването на индивидуално претърпените вреди, които излизат извън рамките на обезщетените с присъденото по регламента обезщетение.

Обезщетение за имуществени вреди

Съгласно чл. 8, т.1, б.“а“ на Регламент 261/2004, във вр. с чл. 55 от ЗЗД, се предвижда възстановяване до седем дни на пълната стойност на билета на цената, на която е купен, за част или части от неосъществения път и за част или части от вече осъществения път, ако полетът повече не изпълнява предназначението си по отношение на първоначалния план за пътуване, заедно с, когато е уместно.

В кои случаи превозвачът може да откаже да изплати обезщетението?

Съгласно Регламента, опериращия въздушен превозвач не е длъжен да заплати обезщетение ако може да докаже, че отмяната /съответно закъснението/ е причинена/о от извънредни обстоятелства, които не са могли да бъдат избегнати дори и да са били взети всички необходими мерки. В тежест превозвача е да установи, че отмяната/закъснението се дължи на извънредни обстоятелства.

Какви следва да бъдат извънредите обстоятелства?

Съгласно чл. 306, ал. 2 от ТЗ непреодолима сила е непредвидено или непредотвратимо събитие от извънреден характер, възникнало след сключването на договора. В теорията се приема, че няма алтернативност на двете характеристики и „или“ следва да се чете „и“, т.е. за да нелице непреодолима сила следва събитието да е едновременно непредвидено и непредотвратимо. Приема се още, че случайното събитие е такова, че е непреодолимо, защото не е предвидено, ако би било предвидено, то чрез наличното състояние на техниката би могло да се преодолее, докато при непреоодлимата сила – дори и предвидена, тя не би могла да бъде преодоляна. Събитието още следва да доведе до невъзможност за изпълнение.

В случай, че смятата, че Вашите права са нарушени – не се колебайте и се свържете с нас!

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *