Отмяна на дарение. Непризнателност.

При какви условия може да отмените дарение на недвижим имот?

Потестативното право на отмяна на дарението възниква при трайна нужда от издръжка за дарителя, която е поискана от надарения и същият има възможност да я дава, но отказва да го направи. Договорът за дарение е безвъзмезден, ерго дареният има само морални задължения, тъй като целта на договора е неговото облагодетелстване. Трансформацията на моралното задължение в правно такова и неизпълнението на което да поражда правото на дарителя да иска отмяна на дарението, е свързано с настъпването на конкретен провнорелевантен факт съобразно разпоредбата на чл. 227, ал. 1 б. от ЗЗД. Правната симетрия и равнопоставеност на субектите на облигационната връзка, съпоставени с целта на договора за дарение – да се облагодетелства едно лице с конкретно имущество, не допуска когато дарителят изпадне в материална нужда, която би посрещнал без затруднение ако разполагаше с даденото като дар имущество, да не получи насрещна материална престация под формата на издръжка и подпомагане. Именно за това ако е налице отказ, когато това е поискано от дарителя, то за същия възниква правото да иска отмяна на дарението.            

Предпоставки за отмяна на дарението

Нужда от издръжка на дарителя

Първата, предвидена от законодателя предпоставка е дарителите да са имали нужда от издръжка. Тази нужда следва да е доказано трайна и да е била факт било към датата на поканата, отправена преди исковата молба, или към датата на исковата молба или към датата на приключване на устните състезания, съответно датата на съдебното дирене във въззивна инстанция.  

Как се установява нужда от издръжка?

Нуждата от издръжка по смисъла на чл. 227, ал. 1 б. В от ЗЗД се установява при съпоставка между средствата, с които дарителите разполагат или могат да ползват за съответните месеци /определени в цифрова величина/ и конкретната сума, която им е необходима за покриване на специфичните му нужди. Сумата, съставляваща месечните средства, които дарителите имат на свое разположение се формира от заплати, пенсии, добавки, спестявания, получени суми от продажби, наеми, реализирани печалби и др. подобни, както и допълнителните доходи, които реално е могъл да реализира – наеми или цена на друго имущество /в този смисъл решение № 145/01.11.2017 г., постановено по гр.д.№ 786/2017 г. на ВКС, ГК, ІІІ г.о./.

Възможност за осигуряване издръжка на дарителя от страна на надарения

За да се развали дарение, освен, че дарителят трябва да има нужда от издръжка, следва да е налице още едно кумулативно условие – надареният да има възможност да предоставя такава на дарителя.

Кога се презюмира „възможност“ за даване на издръжка?

Възможността може да се предположи, ако надареният е човек в трудоспособна възраст, ако същия реализира високи доходи, работи в страната, ако няма непълнолетни деца, за които да се грижи, няма заболявания. Ако част от изложените хипотези са налице може да означава, че за надарения няма да има сериозни затруднения, които да обосноват отказа му да дава издръжка.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.