Фондация – защита на капиталите, но не безусловно

Настоящата статия има за цел да анализира вариантите за защита, в случай, че Ваш длъжник учреди фондация, на която дари свое имущество. След неговото действие сте затруднени и/или нямате възможност да се удовлетворите. Допустимо ли е да предявите Павлов иск (отменителен иск/иск по чл. 135 ЗЗД), срещу юридическо лице (Фондация)? Ако се приеме, че може да се заведе такъв иск, следва ли длъжникът да се е разпоредил с цялото си имущество за да бъде уважен той? Следва ли да бъде доказана целта за увреждане?

Какво е фондация? Как това юридическо лице може да служи като възможност за заобикаляне на закона?

Фондациите са отделни юридически лица с нестопанска цел, притежаващи всички активи, които защитават учредителите и бенефициентите на активите. Те са самостоятелно юридическо лице и като такова имат собствено имущество, различно от имуществото на учредителите, участниците или членовете ѝ във Фондацията. В практиката същите могат да бъдат учредени поради лични мотиви и в преследване на определени нестопански цели. Освен това обаче същите могат да бъдат използвани за заобикаляне на закона, в случаите, когато при учредяването им бъдат дарени недвижими и движими вещи и парични средства, а с това действие дарителят да затрудни негов кредитор да се удовлетвори от имуществото му. С дарствения акт имуществото отива в друг патримониум – този на Фондацията. Последната е нов, самостоятелен субект с различно имущество, различни права и задължения от тези на дарителя. Кредиторът на дарителя не може да се удовлетвори от дарените вещи и пари на Фондацията.

Павлов иск – способ за защита срещу действия

При тълкуване на разпоредбата на чл. 135 от ЗЗД може да се направил единствен верен извод, че с този иск могат да се атакуват не само сделки, а всякакви действия, с които длъжникът уврежда кредитора си. Това се потвърждава от последователната съдебна практика, в частност, например, Решение № 927/1960 г. на ВС, ІV г.о., в което изрично се посочва, че с иск по чл. 135 от ЗЗД могат да бъдат атакувани всички действия на длъжника, които увреждат кредитора. Да се приеме обратното би означавало да се даде възможност на всеки длъжник да уврежда интересите на кредиторите си посредством учредяване на ЮЛНЦ, на което да прехвърли имуществото си.

Какви са предпоставките за да бъде уважен Павлов иск?

Съдебната практика приема, че увреждане е налице както когато длъжникът се лишава изцяло от своето имущество, така и когато само го намалява, като за уважаването на иска по чл. 135 от ЗЗД е достатъчно с правните действия на длъжника да се създава трудност за удовлетворяването на кредитора. В този смисъл е изрично Решение № 2771/78 г. на І г.о. В цитираното решение се изтъква също, че не е налице увреждане само тогава, когато длъжникът има друго имущество, което не само е достатъчно да удовлетвори кредитора и може да се секвестира, но и удовлетворението може да се извърши по същия начин без затруднение, както и чрез имуществото, предмет на действието, за което е предявен отменителния иск.

Презумпцията за знание на Фондацията

Съгласно текста на чл. 135, ал. 2 от ЗЗД, знанието се предполага до доказване на противното, ако третото лице е съпруг, низходящ, възходящ, брат или сестра на длъжника. В случая фондацията е самостоятелно юридическо лице, но същата действа единствено посредством своите органи. В случай, че лице, член на управителния съвет е сред изрично изброените в чл. 135, ал. 2 от ЗЗД ще следва да се приеме, че е налице презумпцията.

Може ли да се уважи Павловият иск, в случай, че длъжникът докаже, че пряко е искал да учреди фондацията по лични мотиви, а не с цел да увреди кредитора?

За основателността на иска по чл. 135 от ЗЗД не се изисква длъжникът пряко да цели увреждането на кредитора, като е напълно възможно извършените правни действия да преследват някаква друга конкретна цел, но обективно да обуславят такава увреда и длъжникът да е бил наясно с това.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *